เมนูหลัก
· หน้าแรก
· เรื่องทั้งหมด
· รับเรื่องร้องเรียน
· เข้าสู่ระบบ
· วารสาร
· สถิติการเข้าชม
· Photo_Gallery
· กระดานข่าว
· ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
· ข่าวสารส่วนตัว
· ข่าวกิจกรรม
· ค้นหา
· คลิปกิจกรรมของเทศบาล
· ติดต่อเรา
· ถามกันบ่อย
· ทำเนียบบุคลากร
หน่วยงานภายใน
โครงสร้างเทศบาล

หมายเลขโทรศัพท์ของเทศบาล

กองวิชาการและแผนงาน โทร 073-615295
กองสวัสดิการสังคม โทร. 073-611682
สำนักการศึกษา โทร. 073-612396
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร. 073-612397
กองช่าง โทร. 073-612393
กองคลัง โทร. 073-612394
สำนักปลัดเทศบาล โทร. 073-614005

ประชากรในเขตเทศบาล

ผังเมืองรวมสุไหงโก-ลก

ระบบอินทราเน็ต

การจัดการความรู้ (KM)

ระบบข้อมูลบุคลากร
ระบบทะเบียนครุภัณฑ์
ระบบงานสารบรรณออนไลน์
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 33 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
สถิติการเข้าชม
ประกาศเทศบาล

การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พศ.2546 ประจำปี 2560
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 (ผด.2)
-รายงานผลการปฏิบัติตามแผน ปี 2559 ไตรมาสที่ 1
-รายงานผลการปฏิบัติตามแผน ปี 2559 ไตรมาสที่ 2
-รายงานผลการปฏิบัติตามแผน ปี 2559 ไตรมาสที่ 3
-รายงานผลการปฏิบัติตามแผน ปี 2559 ไตรมาสที่ 4

การประกวด/การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๑

-ประกาศแก้ไข กำหนดการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการแจ้งเปลี่ยนแปลงวันแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คลิกดูรายละเอียด
-ประกาศ แก้ไขสูจิบัตร ขอเปลี่ยนแปลง สถานที่การแข่งขันและเวลาการแข่งขัน ในเอกสารหน้า 10 ให้แก้ไขตามตัวอักษรสีแดงทั้งหมด คลิกดูรายละเอียด
-กำหนดการแข่งขันโครงการแข่งขันทักษะวิชาการโครงการอนุบาลสร้างสรรค์วันที่ 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2561 คลิกดูรายละเอียด

-แบบสำรวจการแสดงความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมการประกวด คลิกดูรายละเอียด

เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

-ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561คลิกดูรายละเอียด
-เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561คลิกดูรายละเอียด
-ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 คลิกดูรายละเอียด
-เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 คลิกดูรายละเอียด
-ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 คลิกดูรายละเอียด
-เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 คลิกดูรายละเอียด

คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน

คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์และเรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ของศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก คลิกดูรายละเอียด

แผนดำเนินงาน

แผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๐ คลิกดูรายละเอียด
แผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๑ คลิกดูรายละเอียด

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป

สรรหาพนักงานจ้างทั่วไป กองคลัง
คลิกดูรายละเอียด

แผนพัฒนาสามปี

-ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 คลิกดูรายละเอียด
-แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 คลิกดูรายละเอียด

แผนยุทธศาสตร์

-ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์สี่ปี พ.ศ.2560-2563 คลิกดูรายละเอียด
-แผนยุทธศาสตร์สี่ปี พ.ศ.2560-2563 คลิกดูรายละเอียด

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2560 (รอบเดือนตุลาคม)คลิกดูรายละเอียด
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2560 (รอบเดือนเมษายน)คลิกดูรายละเอียด

คุณธรรมและความโปร่งใสเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

-คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน คลิกดูรายละเอียด
-เจตจำนงการปฏิบัติตามนโยบายคุณธรรมความโปงใส คลิกดูรายละเอียด

-เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก คลิกดูรายละเอียด

-เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริตของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก คลิกดูรายละเอียด

-นโยบายเพื่อพัฒนาหน่วยงาน ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารงาน คลิกดูรายละเอียด

-ประกาศเจตจานงนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม คลิกดูรายละเอียด

-ระบบการป้องกัน/การตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักคลิกดูรายละเอียด

-รายงานผลการดำเนินการและการวิเคราะห์ความเสี่ยงคลิกดูรายละเอียด


รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 คลิกดูรายละเอียด

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 คลิกดูรายละเอียด

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔)

-ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔)คลิกดูรายละเอียด
-แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔)คลิกดูรายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศราคากลางซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย
ประกาศราคากลางซื้อระบบเครื่องเสียง
ประกาศราคากลางซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล
ประกาศราคากลางก่อสร้างอาคารกักสัตว์
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560
ประกาศราคากลางซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย
ประกาศราคากลาง โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560
ประกาศราคากลาง ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณฌาปนสถานเทศบาลฯ
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุไฟฟ้า ๑๖ รายการ

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ยินดีต้อนรับ Forums


ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

. คู่มือการให้บริการประชาชนเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
. ระเบียบว่าด้วยการขอรับข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
. ระเบียบเทศบาลเมืองสุไหงโก - ลก ว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารพ.ศ. 2551
. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ระยะ 5 ปี(พ.ศ.2552-2556)
. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร
. กฎกระทรวง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารบางชนิด บางประเภท
. คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีที่แถลงต่อสภาเทศบาลในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่ง
. แผนภูมิแสดงขั้นตอนการให้บริการ งานทะเบียนราษฎร
. ระเบียบและหลักเกณฑ์สำหรับให้ประชาชนรับฟังการประชุมเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
. ประวัติเมือง สุไหงโก-ลก
. คำกลอนประวัติตำบล สุไหงโก-ลค

ประกาศการจัดหาพัสดุเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

·ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

อ่านต่อ...

Facebook - เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก


ศูนย์ช่วยเหลืออุทกภัย
ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โทร 073-611-007 ตลอด 24 ชั่วโมง>

นายกเทศมนตรี
เลือกภาษา
เลือกรูปแบบภาษา:

เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
หัวหน้าส่วนราชการ
ปฏิทินกิจกรรม
<< กุมภาพันธ์ 2018 >>

พฤ อา
      1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728       

คู่มือประชาชน

คู่มือสำหรับประชาชนในการติดต่อราชการ


kolokcity.go.th:: Home  :: Downloads  ::  Your Account  ::  Forums  ::themes design by websurin