เมนูหลัก
· หน้าแรก
· เรื่องทั้งหมด
· รับเรื่องร้องเรียน
· เข้าสู่ระบบ
· เผยแพร่ข่าวสาร
· วารสาร
· สถิติการเข้าชม
· Photo_Gallery
· กระดานข่าว
· ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
· ข่าวสารส่วนตัว
· ข่าวกิจกรรม
· ค้นหา
· คลิปกิจกรรมของเทศบาล
· ติดต่อเรา
· ถามกันบ่อย
· ทำเนียบบุคลากร
หน่วยงานภายใน
โครงสร้างเทศบาล

หมายเลขโทรศัพท์ของเทศบาล

กองวิชาการและแผนงาน โทร 073-615295
กองสวัสดิการสังคม โทร. 073-611682
สำนักการศึกษา โทร. 073-612396
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร. 073-612397
กองช่าง โทร. 073-612393
กองคลัง โทร. 073-612394
สำนักปลัดเทศบาล โทร. 073-614005

ประชากรในเขตเทศบาล

ผังเมืองรวมสุไหงโก-ลก

แผนที่เทศบาลสุไหงโก-ลก

ระบบอินทราเน็ต

การจัดการความรู้ (KM)

ระบบข้อมูลบุคลากร
ระบบงานสารบรรณออนไลน์
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 47 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
สถิติการเข้าชม
การชำระภาษี

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษี ประจำปี 2562 คลิกดูรายละเอียด
การชำระภาษี ประจำปี 2561 คลิกดูรายละเอียด
การชำระภาษี ประจำปี 2560 คลิกดูรายละเอียด

เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

-ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563คลิกดูรายละเอียด
-เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563คลิกดูรายละเอียด
-ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562คลิกดูรายละเอียด
-เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562คลิกดูรายละเอียด
-ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561คลิกดูรายละเอียด
-เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561คลิกดูรายละเอียด
-ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 คลิกดูรายละเอียด
-เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 คลิกดูรายละเอียด
-ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 คลิกดูรายละเอียด
-เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 คลิกดูรายละเอียด

ผลการสอบคัดเลือกพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผลสอบคัดเลือกพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ คลิกดูรายละเอียด

คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน ประจำปี 2560 คลิกดูรายละเอียด
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์และเรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ของศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก คลิกดูรายละเอียด

แผนดำเนินงาน

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คลิกดูรายละเอียด
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ฉลับที่ 1)คลิกดูรายละเอียด
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คลิกดูรายละเอียด
แผนดำเนินงานเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑(ฉบับที่ 2) คลิกดูรายละเอียด
แผนดำเนินงานเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑(ฉบับที่ 1) คลิกดูรายละเอียด
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คลิกดูรายละเอียด
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ คลิกดูรายละเอียด

ผลคัดเลือกพนักงานดีเด่น 62

ผลการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างดีเด่น ประจำปี 2562 คลิกดูรายละเอียด

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี 2560 คลิกดูรายละเอียด
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี 2561 คลิกดูรายละเอียด
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี 2561 คลิกดูรายละเอียด
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี 2561 คลิกดูรายละเอียด
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี 2561 คลิกดูรายละเอียด

แผนพัฒนาท้องถิ่น

- แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลียนแปลง ครั้ง ที่ 3 พ.ศ.2561 คลิกดูรายละเอียด
-แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561 คลิกดูรายละเอียด
-แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 (ครั้งที่ 2) คลิกดูรายละเอียด
-แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 (ครั้งที่ 1) คลิก
-แผนยุทธศาสตร์สี่ปี พ.ศ.2560-2563 คลิกดูรายละเอียด

ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหารเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก คลิกดูรายละเอียด

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2561คลิกดูรายละเอียด
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561คลิกดูรายละเอียด
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2560(ในรอบ 12 เดือน)คลิกดูรายละเอียด
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบเดือนเมษายน)คลิกดูรายละเอียด
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2560 (รอบเดือนตุลาคม)คลิกดูรายละเอียด
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2560 (รอบเดือนเมษายน)คลิกดูรายละเอียด

คุณธรรมและความโปร่งใสเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

-คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน คลิกดูรายละเอียด
-เจตจำนงการปฏิบัติตามนโยบายคุณธรรมความโปงใส คลิกดูรายละเอียด

-เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก คลิกดูรายละเอียด

-เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริตของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก คลิกดูรายละเอียด

-นโยบายเพื่อพัฒนาหน่วยงาน ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารงาน คลิกดูรายละเอียด

-ประกาศเจตจานงนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม คลิกดูรายละเอียด

-ระบบการป้องกัน/การตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักคลิกดูรายละเอียด

-รายงานผลการดำเนินการและการวิเคราะห์ความเสี่ยงคลิกดูรายละเอียด


รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 คลิกดูรายละเอียด

รายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนได้เสียภายในหน่วยงาน (Internal Intergrity and Transparency Assessment : IIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ( ITA2561 )
คลิกดูรายละเอียด

รายชื่อผู้มีส่วนได้เสียภายนอกหน่วยงาน (Internal Intergrity and Transparency Assessment : IIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ( ITA2561 )
คลิกดูรายละเอียด


แผนอัตรากำลัง 3 ปี

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 คลิกดูรายละเอียด

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔)

- แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 5คลิกดูรายละเอียด
- แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 4คลิกดูรายละเอียด
- แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 3คลิกดูรายละเอียด
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2562คลิกดูรายละเอียด
-ประชุมเวทีประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561คลิกดูรายละเอียด
-ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔)คลิกดูรายละเอียด
-แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔)คลิกดูรายละเอียด

ระยะเวลายื่นคำขอขึ้นทะเบียน

ประกาศระยะเวลายื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ โดยรายละเอียดสามารถเปิดได้ที่เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นwww.dla.go.th

ผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ

-ผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2562 คลิกดูรายละเอียด
-ผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2560 คลิกดูรายละเอียด

ข้อมูลการให้บริการตามภารกิจของเทศบาลเมืองสุไหงโกลกประจำปี 2561


แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจาเดือน พฤษภาคม 2562

รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลเมืองสุไหงโก ลก ประจาเดือน พฤษภาคม 2562 คลิกดูรายละเอียด

งบแสดงฐานะทางการเงิน เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

- งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 คลิกดูรายละเอียด
- งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 คลิกดูรายละเอียด

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

มาตรฐานการปฏิบัติงาน คลิกดูรายละเอียด

งบแสดงฐานะการเงิน เทศบาลเมืองสุไหงโกลก

รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ ประจำเดือนมีนาคม ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก คลิกดูรายละเอียด

ระเบียบกระทรวงการคลัง

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ คลิกดูรายละเอียด

ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น

ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น+(พ.ศ 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน คลิกดูรายละเอียด

การบริหารบ้านเมืองที่ดี

พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และการบริหารบ้านเมืองที่ดี คลิกดูรายละเอียด

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 คลิกดูรายละเอียด

ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหารเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก คลิกดูรายละเอียด

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงาน

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง คลิกดูรายละเอียด

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ6 เดือน ประจำปี2562

บัญชีแสดงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2562 เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ไตรมาตรที่ 1 คลิกดูรายละเอียด


ไตรมาตรที่ 2 คลิกดูรายละเอียด


แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562


การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต


รายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อประเมินคุณธรมมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

- แบบกรอกรายชื่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน สำหรับการเก็บข้อมูลจากแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Intergrity and Transparency Assessment : IIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ( ITA2562 ) คลิกดูรายละเอียด
- แบบกรอกรายชื่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน สำหรับการเก็บข้อมูลจากแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (Internal Intergrity and Transparency Assessment : IIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ITA2562)คลิกดูรายละเอียด

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

- โครงการเวทีประชาคม 2562คลิกดูรายละเอียด
- เวทีประชาคมในการจัดทำแผนพัฒนา 2562คลิกดูรายละเอียด

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562

รายงานโครงการทีเบิกจ่าย ปี 2562 เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกคลิกดูรายละเอียด

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๒ คลิกดูรายละเอียด

รายงานประจำปี 2561

รายงานประจำปี 2561 เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก คลิกดูรายละเอียด

ผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Perfarmance Assessment:LPA)ประจำปี 2561คลิกดูรายละเอียด

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

- โครงการคัดเลือกพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างดีเด่น ประจำปี 2562คลิกดูรายละเอียด
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาทีมงานบุคลากรเทศบาล (Team work)คลิกดูรายละเอียด

ข้อมูลการให้บริการตามภารกิจของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ประจำปี 2562

- กองสวัสดิการสังคมคลิกดูรายละเอียด
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมคลิกดูรายละเอียด
- กองคลังคลิกดูรายละเอียด
- สำนักปลัด (งานทะเบียนราษฏร์)คลิกดูรายละเอียด

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

รายงานผลการดำเนินการและการวิเคราะห์ความเสี่ยงคลิกดูรายละเอียด

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

- แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2562คลิกดูรายละเอียด
- รายงานและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ผ่านระบบ E – Plan NACC รอบ 6 เดือน คลิกดูรายละเอียด
- รายงานและติดตามผลการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ผ่านระบบ E-Plan NACC รอบ 12 เดือน คลิกดูรายละเอียด

ประกาศรายชื่อตามรายละเอียดเงินมัดจำประกันสัญญา

ผู้มีรายชื่อตามรายละเอียดเงินมัดจำประกันสัญญากำหนดถอนคืนไปรับเงินคืนคลิกดูรายละเอียด

รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาครูสอนอิสลามศึกษา

- ราชชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง วิทยาการสอนอิสลามศึกษา คลิกดูรายละเอียด

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) คลิกดูรายละเอียด

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3

ปิดประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 คลิกดูรายละเอียด

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป สถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จำนวน 1 อัตรา (ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงินการบัญชี และงบประมาณ) คลิกดูรายละเอียด

สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ประกาศจากเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก เรื่องสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง คลิกดูรายละเอียด

รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

-ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 คลิกดูรายละเอียด
-ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 คลิกดูรายละเอียด
-ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 คลิกดูรายละเอียด
-ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 คลิกดูรายละเอียด
-ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 ครั้งที่ 3 คลิกดูรายละเอียด
-ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 ครั้งที่ 4 คลิกดูรายละเอียด
-ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 คลิกดูรายละเอียด
-ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 คลิกดูรายละเอียด
-ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2562 ครั้งที่ 3 คลิกดูรายละเอียด
-ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2562 ครั้งที่ 4 คลิกดูรายละเอียด

**ข้อมูลรายละเอียดเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดจากรัฐบาล**

รับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก มีความประสงค์รับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง คลิกดูรายละเอียด

การจัดการความรู้ KM

-คู่มือขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 คลิกดูรายละเอียด
-ความรู้ด้านการบริหารศูนย์เรียนรู้ผู้สูงอายุ คลิกดูรายละเอียด
-ความรู้ด้านข้อมูลชุมชนของเทศบาล คลิกดูรายละเอียด
-คู่มือการขออนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ดัดแปลง คลิกดูรายละเอียด
-คู่มือการดำเนินงานการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย คลิกดูรายละเอียด
-คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนราษฏร คลิกดูรายละเอียด
-คู่มือการยื่นคำขอและแจ้งความประสงค์การฆ่าสัตว์และชำแหละสุกร คลิกดูรายละเอียด

แผงว่างให้เช่า

-ตลาดเทศบาลฯ (ตลาดรถไฟ) คลิกดูรายละเอียด
-ตลาดโต้รุ่ง (ข้างโรงแรมทักษิณ1) คลิกดูรายละเอียด
-ศูนย์อาหารเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก (Food center) คลิกดูรายละเอียด
**มีแผงว่างหากผู้ใดสนใจจะเช่า ติดต่อกองคลังเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก โทร 081-7482396 ,0892998849**

ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)

ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปีงบประมาณ 2562 คลิกดูรายละเอียด

รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป

พนักงานจ้างทั่วไป สำนักการศึกษา จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม คลิกดูรายละเอียด

ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

- รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่เก็บกวาดขยะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คลิกดูรายละเอียด

ประกาศแจ้งภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี2563

- แจ้งประกาศแจ้งภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี2563 คลิกดูรายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การศึกษา สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๔
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม) ปี 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒
ประกาศราคากลางจ้างปรับภูมิทัศน์ ในศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563
ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สิน จำนวน 281 รายการ
ประกาศราคากลางปรับปรุงอาคารจอดรถภายในสำนักงานเทศบาล
ประกาศราคากลางก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. ถนนเจริญเขต ซ.11/3
ประกาศราคากลางก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ ถ.เจริญเขต ซ.11
ประกาศเผยแพร่แผนฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม)

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ยินดีต้อนรับ Forums


ฝากข้อความถึงเทศบาล

ข้อความทั้งหมด   
 

ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

. คู่มือการให้บริการประชาชนเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
. ระเบียบว่าด้วยการขอรับข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
. ระเบียบเทศบาลเมืองสุไหงโก - ลก ว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารพ.ศ. 2551
. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ระยะ 5 ปี(พ.ศ.2552-2556)
. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร
. กฎกระทรวง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารบางชนิด บางประเภท
. คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีที่แถลงต่อสภาเทศบาลในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่ง
. แผนภูมิแสดงขั้นตอนการให้บริการ งานทะเบียนราษฎร
. ระเบียบและหลักเกณฑ์สำหรับให้ประชาชนรับฟังการประชุมเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
. ประวัติเมือง สุไหงโก-ลก
. คำกลอนประวัติตำบล สุไหงโก-ลค

ประกาศการจัดหาพัสดุเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ขณะนี้มีปัญหาเรื่อง headlines จากเจ้าของเว็บ

Facebook - เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก


นายกเทศมนตรี
เลือกภาษา
เลือกรูปแบบภาษา:

เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
ปฏิทินกิจกรรม
<< ธันวาคม 2019 >>

พฤ อา
            1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031         

คู่มือประชาชน

คู่มือสำหรับประชาชนในการติดต่อราชการ


www.kolokcity.go.th

25 ถ.ทรายทอง2 ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120 โทร 0-7361-1006 แฟกซ์ 0-7361-4005 kolokcity@kolokcity.go.th


:: Home  :: Downloads  ::  Your Account  ::  Forums  ::themes design by websurin