ประชากร - KolokcityKM

ประชากร

จาก KolokcityKM

ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น
เดือน / ปี
ประชากรตามทะเบียนราษฎร
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ชาย
หญิง
รวม
ครัวเรือน
ชาย
หญิง
รวม
มิถุนายน ๒๕๖๑
๑๙,๖๘๘
๒๑,๙๐๔
๔๑,๕๙๒
๑๕,๙๘๐
๑๓,๐๙๘
๑๕,๕๕๐
๒๘,๖๔๘
พฤษภาคม ๒๕๖๑
๑๙,๖๙๕
๒๑,๙๐๙
๔๑,๖๐๔
๑๕,๑๔๑
๑๓,๐๙๑
๑๕,๕๒๓
๒๘,๖๒๔
เมษายน ๒๕๖๑
๑๙,๖๘๐
๒๑,๙๒๑
๔๑,๖๐๑
๑๔,๙๔๙
๑๓,๐๗๕
๑๕,๕๒๕
๒๘,๖๐๐
มีนาคม ๒๕๖๑
๑๙,๗๑๕
๒๑,๙๔๙
๔๑,๖๖๔
๑๔,๙๓๙
๑๓,๐๖๗
๑๕,๕๒๑
๒๘,๕๘๘
มกราคม ๒๕๖๑
๑๙,๖๔๔
๒๑,๘๖๕
๔๑,๕๐๙
๑๔,๙๓๑
๑๓,๐๕๘
๑๕,๔๗๗
๒๘,๕๓๕
ตุลาคม๒๕๖๐ ๑๙,๖๓๗
๒๑,๘๕๙
๔๑,๔๙๖
๑๔,๙๑๕
๑๓,๐๔๓
๑๕,๔๗๘
๒๘,๕๒๕
กันยายน ๒๕๖๐ ๑๙,๖๔๐
๒๑,๘๖๑
๔๑,๕๐๑
๑๔,๙๑๒
๑๓,๗๔๔
๑๕,๔๗๒
๒๘,๕๑๖
กรกฎาคม ๒๕๖๐ ๑๙,๖๒๘
๒๑,๘๕๘
๔๑,๔๘๖
๑๔,๙๔๗
๑๓,๐๑๔
๑๕,๔๓๑
๒๘,๔๔๕
มกราคม ๒๕๖๐
๑๙,๖๒๘
๒๑,๘๗๖
๔๑,๕๐๔
๑๔,๗๗๓
๑๒,๙๗๘
๑๕,๔๓๑
๒๘,๔๐๙
ธันวาคม ๒๕๕๙ ๑๙,๖๕๘
๒๑,๘๙๓ ๔๑,๕๕๑ ๑๔,๗๖๗ ๑๒,๙๘๖ ๑๕,๔๒๖ ๒๘,๔๑๒
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ๑๙,๖๖๖ ๒๑,๙๒๑ ๔๑,๕๘๗ ๑๔,๕๕๙ ๑๒,๙๘๑ ๑๕,๔๓๓ ๒๘,๔๑๔
กันยายน ๒๕๕๙ ๑๙,๖๙๕ ๒๑,๙๒๓ ๔๑,๖๑๘ ๑๔,๗๓๘ ๑๒,๙๙๐ ๑๕,๔๐๘ ๒๘,๓๙๘
สิงหาคม ๒๕๕๙ ๑๙,๖๘๘ ๒๑,๙๒๙ ๔๑,๖๑๗ ๑๔,๖๘๔ ๑๒,๙๗๗ ๑๕,๔๑๑ ๒๘,๓๕๘
กรกฎาคม ๒๕๕๙ ๑๙,๖๙๐ ๒๑,๙๕๕ ๔๑,๖๔๕ ๑๔,๖๖๓ ๑๒,๙๖๑๙ ๑๕,๔๑๖ ๒๘,๓๗๗
มิถุนายน ๒๕๕๙ ๒๐,๔๖๙ ๒๑,๐๔๖ ๔๑,๕๑๕ ๑๔,๖๕๔ ๑๒,๙๕๔ ๑๕,๔๑๒ ๒๘,๓๖๖
พฤษภาคม ๒๕๕๙ ๑๙,๗๔๗ ๒๑,๙๘๕ ๔๑,๗๓๒ ๑๔,๖๖๒ ๑๒,๙๘๔ ๑๕,๔๐๒ ๒๘,๓๘๖
มีนาคม ๒๕๕๙ ๑๙,๗๒๖ ๒๑,๙๔๙ ๔๑,๖๗๕ ๑๔,๕๗๗ ๑๒,๙๗๙ ๑๕,๓๘๘ ๒๘,๓๖๗
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ๑๙,๗๖๗ ๒๑,๙๘๐ ๔๑,๗๔๗๑ ๑๔,๖๑๔ ๑๒,๙๙๒ ๑๕,๔๑๕ ๒๘,๔๐๗
มกราคม ๒๕๕๙ ๑๙,๗๑๖ ๒๑,๙๒๕ ๔๑,๖๔๑ ๑๔,๖๐๙ ๑๒,๙๙๘ ๑๕,๔๐๖ ๒๘,๔๐๔
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ๑๙,๗๒๘ ๒๑,๙๐๑ ๔๑,๖๒๙ ๑๔,๕๗๗ ๑๓,๐๐๒ ๑๕,๓๗๔ ๒๘,๓๗๖
กันยายน ๒๕๕๘ ๑๙,๗๒๙ ๒๑,๘๖๗ ๔๑,๕๙๖ ๑๔,๕๕๘ ๑๒,๙๙๑
๑๕,๓๘๓ ๒๘,๓๗๔
สิงหาคม ๒๕๕๘ ๑๙,๗๒๙ ๒๑,๘๖๑ ๔๑,๕๙๐ ๑๔,๕๒๘ ๑๒,๙๗๗ ๑๕,๓๘๑ ๒๘,๓๕๘
กรกฎาคม ๒๕๕๘ ๑๙,๗๔๒ ๒๑,๘๖๕ ๔๑,๖๐๗ ๑๔,๔๙๕ ๑๒,๙๕๙ ๑๕,๓๖๔ ๒๘,๓๒๓
พฤษภาคม ๒๕๕๘ ๑๙,๗๕๑ ๒๑,๘๙๐ ๔๑,๖๔๑ ๑๔,๔๑๗ ๑๒,๙๒๘ ๑๕,๓๗๑ ๒๘,๒๙๙
เมษายน ๒๕๕๘ ๑๙,๗๕๔ ๒๑,๘๘๓ ๔๑,๖๓๗ ๑๔,๓๙๒ ๑๒,๙๑๓ ๑๕,๓๕๒ ๒๘,๒๖๕
มีนาคม ๒๕๕๘ ๑๙,๗๖๒ ๒๑,๘๙๔ ๔๑,๖๕๖ ๑๔,๓๙๖ ๑๒,๙๑๐ ๑๕,๓๕๗ ๒๘,๖๒๗
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ๑๙,๗๒๖ ๒๑,๙๐๓ ๔๑,๖๒๙
๑๔,๓๙๖ ๑๒,๙๐๐ ๑๕,๓๓๓ ๒๘,๒๓๓
มกราคม ๒๕๕๘ ๑๙,๗๑๗ ๒๑,๘๕๙ ๔๑,๕๗๖ ๑๔,๓๗๖ ๑๒,๘๘๐ ๑๕,๓๓๕ ๒๘,๒๒๕
ธันวาคม ๒๕๕๗ ๑๙,๗๔๓ ๒๑,๘๔๗ ๔๑,๕๙๐ ๑๔,๓๕๘   ๑๒,๘๘๐ ๑๕,๓๑๖ ๒๘,๑๙๖
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ๑๙,๗๑๕ ๒๑,๘๔๐ ๔๑,๕๕๕ ๑๔,๓๔๔ ๑๒,๘๗๓ ๑๕,๒๙๑ ๒๘,๑๕๗
ตุลาคม ๒๕๕๗ ๑๙,๗๑๕ ๒๑,๘๓๘ ๔๑,๕๕๓ ๑๔,๓๕๓ ๑๒,๘๘๖ ๑๕,๒๙๑ ๒๘,๑๕๗
กันยายน ๒๕๕๗ ๑๙,๖๘๖ ๒๑,๘๐๘ ๔๑,๔๙๔ ๑๔,๓๓๘ ๑๒,๘๔๕ ๑๕,๒๖๖ ๒๘,๑๑๑
สิงหาคม ๒๕๕๗ ๑๙,๖๙๑ ๒๑,๗๙๗ ๔๑,๔๘๘ ๑๔,๒๗๗ ๑๒,๘๔๐ ๑๕,๒๔๘ ๒๘,๐๘๘
กรกฎาคม ๒๕๕๗ ๑๙,๖๙๔ ๒๑,๘๐๒ ๔๑,๔๙๖ ๑๔,๒๔๖ ๑๒,๘๓๔ ๑๕,๒๓๐ ๒๘,๐๖๔๕
มิถุนายน ๒๕๕๗ ๑๙,๖๘๐ ๒๑,๗๙๖ ๔๑,๔๗๖ ๑๔,๒๑๗ ๑๒,๘๒๒ ๑๕,๒๑๓ ๒๘,๐๓๕
พฤษภาคม ๒๕๕๗ ๑๙,๖๖๑ ๒๑,๗๘๕ ๔๑,๔๔๖ ๑๔,๒๐๓ ๑๒,๘๐๕ ๑๕,๒๐๒ ๒๘,๐๐๗
เมษายน ๒๕๕๗ ๑๙,๖๕๘ ๒๑,๗๘๗ ๔๑,๔๔๕ ๑๔,๑๙๔ ๑๒,๗๙๔ ๑๕,๒๑๑ ๒๘,๐๐๕
มีนาคม ๒๕๕๗ ๑๙,๖๑๙ ๒๑,๗๘๓ ๔๑,๔๐๒ ๑๔,๑๗๑ ๑๒,๗๙๓ ๑๕,๑๙๓ ๒๗,๙๘๖
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ๑๙,๖๐๖ ๒๑,๗๗๔ ๔๑,๒๓๘ ๑๔,๑๔๘ ๑๒,๗๗๑ ๑๕,๑๖๙ ๒๗,๙๔๐
มกราคม ๒๕๕๗ ๑๙,๕๒๔ ๒๑,๗๑๔ ๔๑,๒๓๘ ๑๔,๑๒๙ ๑๒,๗๗๑ ๑๕,๑๖๙ ๒๗,๙๔๐
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ๑๙,๔๘๙ ๒๑,๖๙๓ ๔๑,๑๘๒ ๑๔,๐๕๔ ๑๒,๗๕๑ ๑๕,๑๔๘ ๒๗,๘๙๙
กรกฏาคม ๒๕๕๖ ๑๙,๕๑๗ ๒๑,๗๑๙ ๔๑,๒๓๖ ๑๓,๙๙๖ ๑๒,๗๓๒ ๑๕,๑๖๔ ๒๗,๘๙๖
มิถุนายน ๒๕๕๖ ๑๙,๕๐๐ ๒๑,๗๒๗ ๔๑,๒๒๗ ๑๓,๙๖๐ ๑๒,๗๑๔ ๑๕,๑๓๕ ๒๗,๘๖๗
พฤษภาคม ๒๕๕๖ ๑๙,๕๑๕ ๒๑,๗๑๙ ๔๑,๒๓๔ ๑๓,๙๓๐ ๑๒,๗๒๔ ๑๕,๑๒๙ ๒๗,๘๕๓
เมษายน ๒๕๕๖ ๑๙,๕๐๓ ๒๑,๗๑๔ ๔๑,๒๑๗ ๑๓,๙๐๙ ๑๒,๙๖๓ ๑๕,๓๕๓ ๒๘,๓๑๖
มีนาคม ๒๕๕๖ ๑๙,๕๑๓ ๒๑,๗๓๕ ๔๑,๒๑๘ ๑๓,๙๐๔ ๑๒,๙๙๑ ๑๕,๓๘๔ ๒๘,๓๗๕
มกราคม ๒๕๕๖ ๑๙,๔๗๐ ๒๑,๗๐๓ ๔๑,๑๗๓ ๑๓,๘๕๓ ๑๓,๐๒๕ ๑๕,๔๑๘ ๒๘,๔๔๓
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ๑๙,๔๕๑ ๒๑,๖๐๔ ๔๑,๐๙๑ ๑๓,๘๑๓ ๑๒,๗๑๓ ๑๕,๐๖๗
๒๗,๗๘๐
กันยายน ๒๕๕๕ ๑๙,๔๔๒ ๒๑,๖๐๔ ๔๑,๐๖๔ ๑๓,๗๗๓ ๑๒,๗๓๙ ๑๕,๐๘๖ ๒๗,๘๒๕
กรกฎาคม ๒๕๕๕ ๑๙,๔๕๕ ๒๑,๕๙๒ ๔๑,๐๔๗ ๑๓,๗๓๑ ๑๒,๗๙๑ ๑๕,๑๐๕ ๒๗,๘๙๖
มิถุนายน ๒๕๕๕ ๑๙,๔๓๕ ๒๑,๕๗๓ ๔๑,๐๐๘ ๑๓,๗๑๒ ๑๒,๗๙๓ ๑๕,๑๑ ๒๗,๙๐๙
พฤษภาคม  ๒๕๕๕ ๑๙,๔๓๔ ๒๑,๕๙๙ ๔๐,๙๙๓ ๑๓,๗๐๔ ๑๒,๘๑๙ ๑๕,๑๒๘ ๒๗,๙๔๗
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ๑๙,๓๔๕ ๒๑,๔๖๗ ๔๐,๘๑๒ ๑๓,๖๒๔ ๑๒,๘๖๒ ๑๔,๑๗๐ ๒๘,๐๓๒
มกราคม ๒๕๕๕ ๑๙,๓๒๖ ๒๑,๔๓๘ ๔๐,๗๖๔ ๑๓,๖๒๔ ๑๒,๘๗๒ ๑๔,๑๘๐ ๒๘,๐๕๒
กันยายน ๒๕๕๔ ๑๙,๒๘๐ ๒๑,๓๙๕ ๔๐,๖๗๕ ๑๓,๕๖๓ ๑๒,๖๓๗ ๑๔,๘๙๙ ๒๗,๕๓๖
สิงหาคม ๒๕๕๔ ๑๙,๒๔๑ ๒๑,๓๖๖ ๔๐,๖๐๗ ๑๓,๕๔๑ ๑๒,๖๕๑
๑๔,๙๐๗ ๒๗,๕๕๘
กรกฎาคม ๒๕๕๔ ๑๙,๒๒๙ ๒๑,๓๘๒ ๔๐,๖๑๑ ๑๓,๔๕๑๑ ๑๒,๖๗๑ ๑๔,๙๓๖ ๒๗,๖๐๗
พฤษภาคม ๒๕๕๔ ๑๙,๒๒๘ ๒๑,๓๖๘ ๔๐,๕๙๖ ๑๓,๔๘๔ ๑๒,๖๘๘ ๑๔,๙๓๘ ๒๗,๖๒๖
มีนาคม ๒๕๕๔ ๑๙,๒๓๗ ๒๑,๓๙๖ ๔๐,๖๓๓ ๑๓,๔๕๙ ๑๒,๗๓๑ ๑๔,๙๘๗ ๒๗,๗๑๘
มกราคม ๒๕๕๔ ๑๙,๑๒๖ ๒๑,๒๔๗ ๔๐,๓๗๓ ๑๓,๔๔๐ ๑๒,๗๕๑ ๑๔,๙๗๒ ๒๗,๗๒๓
เครื่องมือส่วนตัว