หน้าหลัก

จาก KolokcityKM

ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น

เนื้อหา

[แก้ไข] ความเป็นมาในการทำ KM ของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

[แก้ไข] เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

[แก้ไข] ประวัติความเป็นมาของเมืองสุไหงโก-ลก

[แก้ไข] ดวงตราประจำเทศบาล

[แก้ไข] ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

[แก้ไข] จำนวนประชากรตามหลักฐานทะเบียนราษฎร

ประวัติความเป็นมา ทำเนียบเกียรติยศ ข้อมูลต่างๆ

[แก้ไข] แนวทางการปฏิบัติราชการ

[แก้ไข] รัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๖๐ หมวด การปกครองท้องถิ่น

[แก้ไข] แนวทางปฏิบัติราชการราชการ

[แก้ไข] สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ (กองคลัง)

[แก้ไข] รู้เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายใหม่ (กองคลัง)

[แก้ไข] ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สำนักการศึกษา)

[แก้ไข] การบริหารงานบุคคลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

[แก้ไข] ความรู้เรื่อง งบประมาณรายจ่ายของเทศบาล (กองวิชาการและแผนงาน)

[แก้ไข] การจำแนกแผนงานงบประมาณ

[แก้ไข] การจำแนกหมวดและประเภทรายรับ

[แก้ไข] การจำแนกหมวดรายจ่าย

[แก้ไข] รายจ่ายงบกลาง
[แก้ไข] รายจ่ายงบบุคลากร ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย
[แก้ไข] รายจ่ายงบค่าวัสดุ
[แก้ไข] รายจ่ายค่าสาธารณูปโภค
[แก้ไข] รายจ่ายค่าครุภัณฑ์
[แก้ไข] รายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
[แก้ไข] รายจ่ายหมวดเงินอุดหนุน และรายจ่ายอื่น

[แก้ไข] แบบพิมพ์ที่ใช้บ่อยๆ

[แก้ไข] แบบสำหรับการขอโอนงบประมาณรายจ่าย
[แก้ไข] แบบเปลี่ยนแปลงแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

[แก้ไข] แนวทางการให้บริการประชาชาชน

[แก้ไข] การขออนุญาต ก่อสร้าง  ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร (กองช่าง)

[แก้ไข] มาตรฐานการการตรวจและควบคุมอาคาร (กองช่าง)

[แก้ไข] มาตรฐานควบคุมการใช้อาคาร(กองช่าง)

[แก้ไข] การประกาศเขตเพลิงไหม้ (กองช่าง)

[แก้ไข] แบบพิมพ์คำขอตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร (กองช่าง)

[แก้ไข] ตัวอย่างแบบคำสั่งต่างๆที่ใช้ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร (กองช่าง)

[แก้ไข] ตารางเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร (กองช่าง)

[แก้ไข] ระยะย่นตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร (กองช่าง)

[แก้ไข] กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

[แก้ไข] กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุม สถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๕

[แก้ไข] อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

[แก้ไข] คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญและการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

[แก้ไข] คู่มือแนวทางปฏิบัติในการควบคุมมลพิษสำหรับร้านรับซื้อของเก่า

[แก้ไข] ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (สำนักปลัดเทศบาล และ สำนักการศึกษา)

[แก้ไข] คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งพนักงานเทศบาล (ระบบแท่ง)

[แก้ไข] ความรู้ ทักษะและสมรรถนะของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

[แก้ไข] แนวความคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ

[แก้ไข] รายละเอียดสมรรถนะหลัก

[แก้ไข] รายละเอียดสมรรถนะสำหรับผู้บริหาร

[แก้ไข] รายละเอียดสมรรถนะประจำสายงาน

[แก้ไข] รวมรายชื่อตำแหน่งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

[แก้ไข] การจัดทำทะเบียนประวัติพนักงานเทศบาล

[แก้ไข] ความก้าวหน้าในระบบแท่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

[แก้ไข] แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (career path)

[แก้ไข] การบริหารงานบุคคลของพนักงานครูเทศบาล

[แก้ไข] การบริหารงานบุคคลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

[แก้ไข] การลาของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง

[แก้ไข] คู่มือการดำเนินการทางวินัย

[แก้ไข] แบบพิมพ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

[แก้ไข] ตัวอย่างคำสั่งบรรจุแต่งตั้งกรณีคัดเลือกกรณีพิเศษโดยไม่ต้องสอบแข่งขัน

[แก้ไข] แบบรายงานพ้นการทดลองปฏิบัติราชการ

[แก้ไข] ระเบียบเทศบาล

[แก้ไข] ระเบียบที่ออกโดยเทศบาล

[แก้ไข] กองทุนหลักประกันสุขภาพ และการดูแลผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงระยะยาว (Long term care)

[แก้ไข] กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

[แก้ไข] ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกว่าด้วย หลักเกณฑ์การสนับสนุนและส่งเสริมการบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง พ.ศ. ๒๕๕๙

[แก้ไข] ประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล'เมืองสุไหงโก-ลกเรื่อง  การกำหนดอัตราค่าชดเชยการบริการสาธารณสุขตามประเภทกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง พ.ศ. ๒๕๕๙'

[แก้ไข] เขตเศรษฐกิจพิเศษ

[แก้ไข] เมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่งยังยืน

ความเป็นมา

[แก้ไข] สุไหงโก-ลกเมืองต้นแบบ

บันทึกผลการดำเนินการ

[แก้ไข] โครงการเสนอขอเพื่อพัฒนาเมืองต้นแบบปี ๒๕๖๑

[แก้ไข] ข้อเขียนบทความ ความรู้ที่น่าสนใจ

[แก้ไข] ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น ของ คสช.

[แก้ไข] Series ปฏิรูป: กางแผนปฏิรูปท้องถิ่น กรอบอปท.ใหม่ เลือกตั้ง-ควบรวม เทศบาล+อบต. เพิ่ม ‘ผู้กำกับดูแล’ ?

[แก้ไข] ร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เครื่องมือส่วนตัว