hit counter

กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ

  กฎหมาย กฎกระทรวง พระราชกฤษฎีกา  
  ประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานเทศบาล  
  ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  
  ประกาศ กทจ.  
  หนังสือสั่งการ  
  สำนักปลัดเทศบาล  
  หนังสือสั่งการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  
  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามผู้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี  
  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามผู้ดำรงตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี  
  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามผู้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา เลขานุการนายกเทศมนตรี  
  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามผู้ดำรงสมาชิกสภา  
  ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นของผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น  
  การสอบสวน การสั่งให้พ้นจากตำแหน่งของผู้บริหารและการยุบสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  การเลือกตั้ง  
  การปฏิบัติงาน  
  การมีส่วนได้เสีย  
  การประชุมสภาเทศบาล  
  กิจการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน  
  งานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
  งานสวัสดิการพนักงานเทศบาล  
  การเลื่อนขั้นเงินเดือน  
  งานเกี่ยวกับการร้องทุกข์ ร้องเรียน  
  การแก้ปัญหายาเสพติด  
  กองคลัง  
  ระเบียบเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน  
 

ระเบียบการพัสดุ

 
 

ระเบียบว่าด้วยการใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรม

 
  ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
  การเบิกจ่ายค่าล่วงเวลา  
  ระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน  
  ระเบียบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอกู้เงินเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  
  การจัดเก็บรายได้และภาษีต่างๆ  
  บำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น  
  การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ(ค่าเช่าบ้าน ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร การใช้รถยนต์ทางราชการ)  
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
  พ.ร.บ.การสาธารณสุข  
  การรักษาพยาบาลและการป้องกันโรค  
 

กองการศึกษา สำนักการศึกษา

 
  การบริหารงานบุคคลครูและบุคลากรการศึกษา  
  งานด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
  การสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา  
  งานด้านสันทนาการและการกีฬา  
  กองวิชาการและแผนงาน  
  งานจัดทำงบประมาณ  
  งานจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล  
  งานเทศบัญญัติ  
  งานนิติการและนิติกรรมสัญญา  
  ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  
  บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
  กฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิด  ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  
  หนังสือสั่งการเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิด  ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  
  กองสวัสดิการสังคม  
  งานสวัสดิการสังคม  
  งานพัฒนาชุมชน  
  กองประปา  
  กฎหมายระเบียบ หนังสือสั่งการรวมเล่ม  
  กฎหมาย กฎกระทรวง พระราชกฤษฎีกา  
  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  
  พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. 2550  
  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  
  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.. 2542  
  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542  
  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  
  พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.. 2558  
  พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. 2503  
  พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550  
  พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535  
  พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542  
  พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534  
  พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526  
  พระราชบัญญัติคำนำหน้านามหญิง พ.ศ. 2551  
  พระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2509  
  พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533  
  พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
  พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
  พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545  
  พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457  
  พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535  
  พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535  
  พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535  
  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
  พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551  
  พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528  
  พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542  
  พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508  
  พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510  
  พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475  
  พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493  
  พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499  
  พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500  
  พระราชบัญญัติสถานสินเชื่อท้องถิ่น พ.ศ. 2518  
  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
  กฎกระทรวงที่ออกตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร  
  พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456  
  พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518  
  พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535  
  พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520  
  พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543  
  กฎกระทรวง กำหนดมาตรการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดินหรือถมดิน พ.. 2548  
  กฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมงานในการขุดดินตามกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน พ.. 2546  
  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522  
  พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539  
  การกำหนดหลักเกณฑ์การคิดดอกเบี้ยกรณีเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง และกรณีกระทำผิดทางละเมิด  
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
  พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551  
  ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  เรื่อง กําหนดอํานาจ และหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  
  เรื่อง แนวทางในการจัดบริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนในการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล  
 

 ประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานเทศบาล

 
  ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.)  
    ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
   ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2)  
  ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 3)  
  ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 4)  
   ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางทางจริยธรรมของข้าราชการพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  
  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม  
     ประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานเทศบาล  
  การกำหนดจำนวนตำแหน่งและอัตราตำแหน่ง  
  ประกาศหลักเกณฑ์การจัดทําแผนอัตรากําลังและการกําหนดตําแหน่งของพนักงานเทศบาล  
    ประกาศหลักเกณฑ์กำหนดขนาดของเทศบาล  
  หลักเกณฑ์การจัดทำแผนอัตรากำลังและการกำหนดตำแหน่งของพนักงานเทศบาล  
  ประกาศกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาลประเภทบริหารระดับสูงและประเภทบริหารระดับกลาง  
  ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดระดับของตำแหน่งและเงินเดือนเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในฐานะผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ชำนาญการของเทศบาล  
   ประกาศการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล  
  ประกาศกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาลประเภทวิชาชีพเฉพาะและประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ  
  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การกำหนดขนาดเทศบาลและการกำหนดระดับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553  
  ประกาศหลักเกณฑ์การยุบเลิกตำแหน่ง หรือเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตำแหน่งของพนักงานเทศบาล  
  ประกาศ คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับ 10 เป็นการเฉพาะราย (มท 0809.2/ว94 ลง 13  ตุลาคม  2557)    
  อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน  
  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  
   ประกาศหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาลได้รับเงินเดือน  
  ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  
  ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557) (มท 0809.3/1036 ลงวันที่ 24 มิถุนายน2557)  
  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่ม สำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นรองรับว่าคุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (ฉบับที่ 4)  (มท 0809.5/82 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม2557)  
  ประโยชน์ตอบแทนอื่น  
  ประกาศหลักเกณฑ์การจัดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นพิเศษสำหรับพนักงานเทศบาล  
  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับบำเหน็จความชอบสำหรับพนักงานลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  
  กำหนด มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน รางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558  
  การคัดเลือก  
  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลเรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือน  
  ประกาศหลักเกณฑ์การรายงานเกี่ยวกับการคัดเลือก  การบรรจุ  การแต่งตั้ง  การเลื่อนระดับการเลื่อนขั้นเงินเดือน  และการปฏิบัติการอื่น  สำหรับพนักงานเทศบาล  
  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 10 พ.ศ.2553  
  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 11) พ.ศ.2553  
  การสอบแข่งขัน  
  ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขันสำหรับพนักงานเทศบาล  
  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551  
  การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษ  
  ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานเทศบาล  
  ประกาศกำหนดคุณวุฒิการศึกษาที่ให้คัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ  
  การสอบคัดเลือก  
  ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานเทศบาล  
  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานเทศบาล (เพิ่มเติม) (สายนักบริหารงานการศึกษา)  
  การแก้ไขหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 9)  
  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น  (มท 0809.2/121 ลงวันที่ 27  พฤศจิกายน  2557)  
  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น   มท 0809.2/130 ลง  30 ธันวาคม2557  
  การคัดเลือก  
  ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกสำหรับพนักงานเทศบาล  
  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง กำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานเทศบาล  
  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร(พ.ต.ก.)    
  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกสำหรับพนักงานเทศบาล (เพิ่มเติม) (สายงานนักบริหารงานการศึกษา)  
  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.)เรื่อง ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลในดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น นอกระดับควบขั้นสูง ในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสายงานนิติการ พ.ศ.2550  
  แก้ไข หลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรง ตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นในตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (เลื่อนไหล)  
  ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่ม สำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) (ฉบับที่ 3)  
  กำหนด หลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นนอกระดับควบขั้นสูง ในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสายงานนิติการ พ.ศ.2557   (มท 0809.2/77ลงวันที่  31  สิงหาคม2557)  
  ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณาโอนพนักงานเทศบาล  
  การบรรจุและแต่งตั้ง  
  ประกาศหลักเกณฑ์การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการสำหรับพนักงานเทศบาล  
  ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ  
  ประกาศหลักเกณฑ์การบรรจุผู้ไปรับราชการทหารกลับเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล  
  การย้าย  
  ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการย้ายพนักงานเทศบาล  
  การโอนและการรับโอน  
  ประกาศหลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณาโอนพนักงานเทศบาล  
  ประกาศหลักเกณฑ์การโอนพนักงานเทศบาลผู้สอบแข่งขันได้ ผู้สอบคัดเลือกได้หรือผู้ได้รับคัดเลือก  
  การเลื่อนระดับ  
  ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  
  ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6) พ.ศ.2552  
    ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนระดับเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักเทศบาลตำแหน่งบริหารที่เกษียณอายุราชการเป็นระดับที่สูงขึ้น 1 ระดับ เป็นกรณีพิเศษ  
  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการนับระยะเวลาทวีคูณในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อประโยชน์ในการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  
  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล(ก.ท.) รื่อง   กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการนำคุณวุฒิริญญาโทมาเทียบเป็นประสบการ์การบริหาร พื่อลดระยะเวลาในการดำตำแหน่งบริาร พ.ศ. 2550  
  การเลื่อนขั้นเงินเดือน  
  ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  
  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นพนักงานเทศบาลเป็นกรณีพิเศษ   
  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552  
  ประกาศกำหนดการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานเทศบาล ผู้ถึงแก่ความตายเป็นกรณีพิเศษ เพื่อประโยชน์ในการคำนวณบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ  
  ประกาศ ก.จ. และ ก.ท. เรื่อง การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือนในอันดับที่สูงขึ้น 1 อันดับ พ.ศ.2557) (มท 0809.3/1378 ลงวันที่ 18  สิงหาคม2557)  
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  
  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารงานและการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552  
  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารงานและการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552  
  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง แก้ไขหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและอัตรากำลังของเทศบาลให้สอดคล้องกัน พ.ศ.2553  
  วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล  
  การสั่งพนักงานประจำเทศบาล  
  ประกาศกำหนดการสั่งพนักงานเทศบาลประจำเทศบาล  
  การสั่งพนักงานเทศบาลไปช่วยปฏิบัติราชการ  
  ประกาศหลักเกณฑ์การสั่งพนักงานเทศบาลไปช่วยปฏิบัติราชการ  
  การขอยืมตัวข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างหน่วยงานอื่นมาช่วยปฏิบัติงาน  
  ประกาศหลักเกณฑ์การขอยืมตัวข้าราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นมาช่วยปฏิบัติงานชั่วคราว  
  มาตรฐาน ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้ กับหน่วยบริการในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 (ด่วนมาก ที่ มท 0809.3/519)  
  การพัฒนาพนักงานเทศบาล  
  ประกาศหลักเกณฑ์การจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานเทศบาล  
  ประกาศหลักเกณฑ์การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา  
   ประกาศหลักเกณฑ์การพัฒนาผู้ได้รับบรรจุเข้ารับราชการใหม่  
  การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน  
    ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาของพนักงานเทศบาล  
  การลา  
  ประกาศหลักเกณฑ์การพัฒนาพนักงานเทศบาลโดยการให้ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ และการให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัยในต่างประเทศ  
  การบริหารงานบุคคลของลูกจ้าง  
  ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับลูกจ้างของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 ) พ.ศ.2552  
  ประกาศเกณฑ์อำนาจอนุญาตการลาสำหรับลูกจ้างของเทศบาล  
  ประกาศหลักเกณฑ์อัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของเทศบาลได้รับค่าจ้าง  
  ประกาศกำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของ อปท.ได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557  
  ประกาศหลักเกณฑ์การจัดทำแผนอัตรากำลังและการกำหนดตำแหน่งลูกจ้างเทศบาล  
  ประกาศกำหนดมาตรฐานตำแหน่งลูกจ้างเทศบาล  
  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานตำแหน่งลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2556  
  ประกาศ คณะกรรมการกลางข้าราชการ อบจ.,ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง การให้ลูกจ้างประจำของ อปท. ได้รับอัตราค่าจ้างและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับตำแหน่งหรือคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. รับรองว่าคุณวุฒินั้นฯ (03  ตุลาคม  2557)  
  ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องการให้ลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้างและจำนวน เงินที่ปรับเพิ่มสำหรับตำแหน่งหรือคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. รับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง พ.ศ.2557) (มท 0809.3/1795 ลง 08  ตุลาคม  2557)  
   แก้ไข บัญชีท้ายประกาศ กจ.,กท. และ ก.อบต. เรื่อง การให้ลูกจ้างประจำของ อปท. ได้รับค่าจ้างและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับตำแหน่งหรือคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. รับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง พ.ศ.2557) (มท 0809.3/1884 ลง 20  ตุลาคม  2557)  
  การบริหารงานบุคคลพนักงานจ้าง  
    มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2)  
  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3)  
  สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท ๐๘๐๙.๕/ว๓๔๖)  
  วินัยและการรักษาวินัย  
  ประกาศคณะ กรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย  
  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ  
  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 4) (มท 0809.6/25 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม2557)  
  ขอแก้ไขเลขที่ฉบับของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 4) (มท 0809.6/31 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2557)  
   การตรวจสอบประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์  (มท 0809.6/38  ลงวันที่  14  สิงหาคม2557)  
  การอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์ และการร้องทุกข์  
   ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์  
  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลเรื่อง ตำแหน่งและวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล  
  ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งและจำนวนตำแหน่งพนักงานครู เทศบาลที่สังกัดสถานศึกษา  
  หลักเกณฑ์การกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่นและบุคลากรสนับสนุนการสอนที่สังกัดสถานศึกษา  
  ประกาศหลักเกณฑ์การยุบเลิกตำแหน่ง  การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตำแหน่ง  ตัดโอนตำแหน่ง  ตัดโอนพนักงานครูเทศบาล  ตัดโอนตำแหน่งและตัดโอนพนักงานครูเทศบาลที่สังกัดสถานศึกษา  
  ประกาศกำหนดให้พนักงานครูเทศบาลได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของครูการศึกษาพิเศษและครูการศึกษาพิเศษกรณีเรียนร่วม  
  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง ตำแหน่งและวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล  
  ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ละเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล (ศูนย์เด็ก) (มท 0809.4/ว 2498 ลง 28 ธันวาคม 2552)  
  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาของเทศบาล  
  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ  
   ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปกำหนดค่าตอบแทนการตรวจประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ  
   หลัก เกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งครู ผู้ช่วยก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555  
  ประกาศ กทจ.  
  ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด..................................เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  
   ประกาศ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส เรื่องตำแหน่งและวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล (เพิ่มเติม) พ.ศ.๒๕๕๖ (ที่นธ ๐๐๒๓.๒/ว๒๗)  
  ประกาศ ก.ท.จ.นราธิวาส เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและเงินเพิ่มที่ปรับเพิ่ม สำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นรับรองว่าคุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (ฉบับที่ ๓) และประกาศ กทจ.นราธิวาส เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานตำแหน่งลูกจ้างเทศบาล พ.ศ.๒๕๕๖  
  ประกาศ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๕๗)  
  ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ ๕) ( ด่วนที่สุด ที่นธ ๐๐๒๓.๒/ว๓๐๒๕)  
  ประกาศ ก.ท.จ. นราธิวาส เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ ๓ ) (ที่ นธ ๐๐๒๓.๒/ว๓๕๘๑) (ด่วนที่สุด)  
  ประกาศ ก.ท.จ.นราธิวาส เรื่องการให้พนักงานเทศบาลได้รับเงินเดือนในอันดับที่สูงขึ้น ๑ อันดับ พ.ศ.๒๕๕๗ (ที่นธ ๐๐๒๓.๒/ว๔๖๖๘)  
  ประกาศ ก.ท.จ.นราธิวาส เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่ สูงขึ้น นอกระดับควบขั้นสูงในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสายงานนิติกรการ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ที่นธ ๐๐๒๓.๒/ว๔๖๖๗)  
   การ ให้ลูกจ้างประจำของเทศบาลได้รับค่าจ้างและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับ ตำแหน่งหรือคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือ ก.ท. รับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง พ.ศ.๒๕๕๗ (ที่นธ ๐๐๒๓.๒/ว๕๒๑๖)  
  ประกาศ ก.ท.จ.นราธิวาส เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งปลัดเทศบาลระดับ ๑๐ เป็นการเฉพาะราย (ที่นธ ๐๐๒๓.๒/ว๕๒๑๗)  
  ประกาศ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  
   มาตรฐาน ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ บุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  
  ประกาศ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานเทศบาล พ.ศ.๒๕๕๗ (ที่นธ ๐๐๒๓.๒/ว๓๙๙ )  
  หนังสือสั่งการ  
  สำนักปลัดเทศบาล  
  หนังสือสั่งการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  
  การปรับเปลี่ยนระบบจำแนกตำแหน่งจากระบบซี เป็น ระบบแท่ง  มท 0809.2/124 ลง 03 ธันวาคม2557  
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ที่มท 0809.1/ 157 ลงวันที่  7 กุมภาพันธ์  2546 )  
  หารือคุณวุฒิการศึกษา (มท 0809.1/970 ลง 27 มิถุนายน 2546)  
  หารือคุณวุฒิการศึกษา (มท 0809.1/984 ลง 30 มิถุนายน 2546 )  
  การกำหนดตำแหน่งที่เกี่ยวข้องและเกื้อกูล (มท 0809.5/312 ลง 12 พฤศจิกายน 2553)  
  การเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้และเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (มท 0809.4/ว 4 ลง 15 กุมภาพันธ์ 2554)  
  ขอส่งหนังสือราชการการเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารงานการคลัง 6 นักวิชาการคลัง 3  นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 3  นักวิชาการพัสดุ 3  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3  (ที่ นธ 0037.2 / ว 57 2555)  
  การกำหนดตำแหน่งและเลขที่ตำแหน่ง  มท 0809.5/119 ลง 29 ธันวาคม2557  
  การเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 2 (มท 0809.5/105 ลง 17  ตุลาคม  2557)  
  การกำหนดตำแหน่งและเลขที่ตำแหน่ง (มท 0809.5/119 ลง 29 ธันวาคม 2557)  
  การดำเนินการทางวินัย  
  แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระฃนมพรรษา 80 พรรษา พ.ศ.2550(มท 0809.6/56 ลงวันที่ 18 เมษายน 2551)  
  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินิจฉัยข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาลและพนักงานส่วนตำบล หลังพระราชบัญญัติมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา 80 พรรษา พ.ศ.2550 มีผลบังคับใช้(มท 0809.6/110 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2551)  
  หารือการแต่งตั้งผู้อำนวยการกองคลังเป็นประธานคณะกรรมการสอบสวนปลัดเทศบาล (มท 0809.6/45 ลง 09  ตุลาคม  2557)  
  การดำเนินการกรณีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเล่นการพนันหรือเสพสุรา (มท 0809.6/3766  ลง 31  ตุลาคม  2557)  
  การบรรจุแต่งตั้ง  
  การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นกรณีที่มีเหตุพิเศษ ที่ไม่จำเป็นต้องดำเนินการสอบแข่งขัน ( มท 0809.2/ว 263 ลง 8 ธันวาคม 2552)  
  การสำรวจตำแหน่งว่างเพื่อใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(มท 0809.2/267 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2552)  
  มาตรการชะลอการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว  มท 0809.2/129 ลง 24 ธันวาคม2557  
  หารือ การรับโอน (ย้าย) และบรรจุแต่งตั้ง การจ้างพนักงานจ้าง กรณีภาระค่าใช้จ่ายเกินร้อยละ 40 ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มท 0809.2/126 ลง  08 ธันวาคม2557  
  มาตรการชะลอการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว มท 0809.2/4642 ลง 23 ธันวาคม2557  
  มาตรการการดำเนินการสอบแข่งขัน (ด่วนที่สุด มท 0809.2/2500 ลง 27 สิงหาคม 2557)  
  การเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน  
  การ ให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว คราว (ที่มท 0809.3 / ว 115 ลงวันที่  14 กรกฎาคม  2551) (ด่วนที่สุด)  
   แนวทางการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับ 9 และระดับ 10 (มท 0809.3/953 ลงวันที่  11 มิถุนายน2557)  
   แนวทางการปรับอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามบัญชี 3  (มท 0809.3/1291ลงวันที่ 30 กรกฎาคม2557)  
  แนวทางการปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (มท 0809.3/1292  ลงวันที่ 30 กรกฎาคม2557)  
  ประโยชน์ตอบแทนอื่น(โบนัส)  
  การจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น(มท 0808.4/4288 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2552)  
  ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557)  (มท 0809.3/833 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม2557)  
  การ ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้ เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557)  (มท 0808.2/859 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม2557)  
  แนวทางการเบิกจ่ายประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก้พนักงานส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด มท 0808.2/3072 ลง 29 กันยายน 2557)  
  หารือแนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557)   (มท 0809.3/1977  03  พฤศจิกายน  2557)  
  ตำแหน่งนักบริหารงานเทศบาล  
   หารือการปรับปรุงตำแหน่งระดับบริหารของเทศบาลขนาดกลาง(เดิม)ให้มีระดับสูงขึ้น (มท 0809.2/ว 222 ลง 8 ตุลาคม 2552)  
  การสรรหาตำแหน่งบริหาร(มท 0809.2/256 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2552)  
  หารือคุณสมบัติผู้มีสิทธิคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งนักบริหารงานคลัง ระดับ 7(มท 0809.2/247 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2552)  
  หารือเข้าสู่ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ระดับ 8(มท 0809.2/283 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2552)  
  หารือคุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือกตำแหน่งบริหาร( มท 0809.2/101 ลงวันที่ 28 เมษายน 2553)  
  หารือคุณสมบัติผู้มีสิทธิคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งนักบริหารงานคลัง ระดับ 7 (มท0809.2/ว 247 ลง 12 พฤศจิกายน 2552)  
  หารือคุณสมบัติคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นกรณีขอเทียบตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหับตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (มท 0809.2/ว 217 ลง 1 ตุลาคม 2552)  
  การกำหนดตำแหน่งหัวหน้างาน ระดับ 6  
  การเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารงานช่าง (ก.ท.) (มท 0809.5 /ว 18 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555)  
  การเทียบตำแหน่งนักบริหารงานช่างกับตำแหน่งนักบริหารงานช่างสุขาภิบาล (มท ๐๘๐๙.๒/ว๕๓)  
   การปรับปรุงตำแหน่งรองปลัดเทศบาล ระดับ 8 เป็นระดับ 9  (มท 0809.2/113  20  พฤศจิกายน  2557)  
  หารือเกณฑ์รายได้กรณีการปรับปรุงตำแหน่งผู้อำนวยการกอง ระดับ 8 (มท 0809.2/99 ลง 17  ตุลาคม  2557)  
  การขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งรองปลัดเทศบาล ระดับ 8 เป็นระดับ 9 มท 0809.2/132 30 ธันวาคม 2557  
   หารือการนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลกับเทศบาลรวมกันเพื่อสอบคัดเลือกในสายงานรองปลัดเทศบาล  
  โครงสร้างและส่วนราชการ  
  หลักเกณฑ์การปรับเทศบาลขนาดใหญ่(มท 0809.2/210 ลงวันที่ 23 กันยายน 2552)  
  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหางานบุคคลของเทศบาลที่ยกฐานะมาจากองค์การบริหารส่วนตำบล( มท 0809.2/188 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552)  
  แก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์การปรับขนาดเทศบาลเป็นขนาดกลาง (มท 0809.2/134 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2553)  
  เทศบาลขอจัดตั้งส่วนราชการระดับ กอง (มท 0809.2/ว 148 ลง 7 มิถุนายน 2553)  
  การปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำหนดขนาดเทศบาล  มท 0809.2/127 ลง 08 ธันวาคม2557  
  การจัดตั้งฝ่ายที่แตกต่างจากที่ ก.ท.กำหนด (มท 0809.2/97 ลง 17 ตุลาคม 2557)  
  การคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับ  
  การกำหนดตำแหน่งที่เกี่ยวข้องและเกื้อกูล ( มท ๐๘๐๙.๕/ว ๓๑๒)  
  การปรับปรุงการกำหนดระดับตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 ให้มีระดับที่สูงขึ้นเป็นระดับ 7(มท 0809.2/176 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2552)  
  แก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล(มท 0809.2/185 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2552)  
  การจัดตั้งฝ่ายที่แตกต่างจากที่ ก.ท. กำหนด (มท 0809.2/97 ลง 17  ตุลาคม  2557)  
  ตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ  
  หารือการแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ(วช) ( มท 0809.2/ว 221 ลง 8 ตุลาคม 2552)  
  บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
  สำเนาคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดกรณีการขอรับบำนาญเพิ่ม 25% ของข้าราชการโอนย้าย (มท 0808.5/ว 53 ลง 21  กันยายน  2552)  
  คณะกรรมการพนักงานเทศบาล  
  หารือการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชุม (ที่ มท 0809.1/ 881 ลง 11 สิงหาคม 2546)  
  อนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2552  ให้แก่คณะกรรมการบริหารการถ่ายโอนภารกิจบุคลากรและงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด(ด่วนมาก ที่ มท 0890.3/2672 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2551)  
  การจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542(มท 0809.2/1433 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2552)  
  การจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542(มท 0809.2/2264 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2552)  
  การย้ายเปลี่ยนสายงาน  
   การยกเลิกหลักเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานในตำแหน่งที่เริ่มต้นจากสายงานคุณวุฒิปริญญาตรี (มท 0809.2/ว 66 ลง 23 มีนาคม 2553)  
  การโอน การรับโอน  
  แจ้งมติข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต.) เรื่องแนวทางการปฏิบัติการรับโอนข้าราชการตำรวจหรือข้าราชการทหารมาบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น ( มท 0809.5/ว 17 ลง 29 มกราคม 2553)  
  การเทียบระดับตำแหน่งข้าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อประโยชน์ในการรับโอนมาเป็นพนักงานส่วนตำบล (มท 0809.2/74  ลงวันที่ 19 สิงหาคม  2557)  
  แนวทางการเทียบตำแหน่งข้าราชการกรุงเทพมหานครกับพนักงานเทศบาล (มท 0809.2/100 ลง 20  ตุลาคม  2557)  
  การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นซึ่งดำรงตำแหน่งบริหารและการรับโอนข้าราชการประเภทอื่นซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตำแหน่งบริหาร (มท 0809.2/67 ลงวันที่ 6  สิงหาคม2557)  
  การบริหารงานลูกจ้างประจำ  
  การบริหารบุคคลเกี่ยวกับลูกจ้างประจำ (มท 0809.5/ว 121 ลง 14 พฤษภาคม 2553)  
  การบริหารงานพนักงานจ้าง  
  การต่อสัญญาจ้างพนักงาน (มท 0809.5/ว 123 ลง 14 พฤษภาคม 2553)  
  แนวทางการเยียวยาพนักงานจ้างกรณีปรับลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  (มท 0809.3/1451ลงวันที่ 29  สิงหาคม2557)  
  แนวทางการเยียวยาพนักงานจ้างกรณีปรับลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  (มท 0809.3/1511 ลงวันที่ 4 กันยายน2557)  
  หารือการรับโอน(ย้าย)และบรรจุแต่งตั้ง การจ้างพนักงานจ้าง กรณีค่าใช้จ่ายเกินร้อยละ 40 ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (มท 0809.2/126 ลง 4 ธันวาคม 2557)  
  การพัฒนาศักยภาพพนักงาน ลูกจ้าง  
   โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพข้าราชการและบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ เทศบาลตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ (มท 0804.3/3318 ลงวันที่ 8 เมษายน 2554)  
  การบริหารงานบุคคลครูและบุคลากรทางการศึกษา  
  หารือ คุณสมบัติตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (ที่นธ 0037.2 / ว 2748 ลงวันที่ 20  มิถุนายน  2555)  
  การ อนุโลมใช้กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือ ต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕ และหลักเกณฑ์และวิธีกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
  ข้อหารือการปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับสูงขึ้นตามคุณวุฒิของข้าราชการหรือ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ตำแหน่งครูผู้ช่วยและตำแหน่งครู (มท 0809.9/ว1 ลง15 มกราคม 2558)  
  หารือ อำนาจและหน้าที่ของคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษาถ่ายโอนมาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด (คณะอนุ ก.จังหวัดถ่ายโอนครู)  มท 0809.9/36 ลง 18 ธันวาคม2557  
  การ กำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ได้ปรับตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง (มท 0809.9/6 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2557)  
   การ อนุโลมใช้กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือ ต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าชั้นสูงของอันดับ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 และหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง ฯ (มท 0809.9/5 ลงวันที่ 9 เมษายน 2556)  
  การ กำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ได้ปรับตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง ฯ (มท 0809.9/6 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2557)  
  การ อนุโลมใช้กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือ ต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ.2553 (มท 0809.9/181 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 )  
   ารกำหนด หลักสูตรเสริมสำหรับพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้อง ถิ่นเพื่อให้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ในสายงานบริหารการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา  (มท 0809.9/27 ลงวันที่ 5 กันยายน2557)  
    การกำหนดโครงสร้างกองการศึกษา/สำนักการศึกษา  
   การ ขยายระยะเวลาการพัฒนาตามหลักสูตรพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทาง การศึกษาท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ (มท 0809.9/37 ลงวันที่ 19/12/2557)  
  หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  
  การกำหนดตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่าตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการ สถานศึกษา 8/รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 8 (นักบริหารการศึกษา 8) ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และตำแหน่งครู  
  การหารือคุณวุฒิการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งในสายงานบริหารการศึกษา (นักบริหารการศึกษา
ระดับ 6-9
)
 
  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามผู้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี  
  ขอทราบแนวทางปฏิบัติ(มท 0804/ 4562 ลง 29 เมษายน 2546)  
  การสอบสวนและวินิจฉัยกรณีสงสัยว่านายกเทศมนตรีเมืองแพร่ขาดคุณสมบัติของการเป็นนายกเทศมนตรี ตามมาตรา 48 ปัญจทศ (4) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ. ศ. 2496( ลับ ด่วนที่สุด มท  0804.3/3474 ลงวันที่ 22 กันยายน  2547 )   
  หารือคุณสมบัติในการแต่งตั้งของนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง( มท 0804.3/2475 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2548)  
  ขอหารือการแต่งตั้งนายกเทศมนตรีตำบลสวนดอกไม้( มท 0804.3/36448 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2549)  
  สั่งให้นายกเทศมนตรีตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี พ้นจากตำแหน่ง(มท 0804.3/2494 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2549)  
  หารือผลของคำสั่งทางปกครอง( มท 0804.3/46071 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2549)  
  หารือวันเริ่มดำรงตำแหน่งและวาระในการดำรงตำแหน่งของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง( มท 0804.3/001270 ลงวันที่ 12 มกราคม 2549)  
  หารือวาระการดำรงตำแหน่งของนายกเทศมนตรี(มท 0804.3/ 63412 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2549)  
  หารือการพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรงเนื่องจากต้องคำพิพากษาของศาลและถูกคุมขังโดยหมายศาล (ลับมาก ด่วนมาก มท 0804.3/206 ลง 22 มกราคม 2500)  
  ขอหารือระยะเวลาการดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี( มท 0804.3/2185 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2550)  
  หารือเกี่ยวกับวาระการดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลนาเหล่า(มท 0804.3/ 11535 ลงวันที่ 6 กันยายน 2550)  
  หารือเกี่ยวกับการครบวาระการดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู(มท 0804.3/ 4180 ลงวันที่ 9 เมษายน 2551)  
   หารือแนวทางปฏิบัติ กรณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดถูกคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ยื่นคำร้องศาลอุทธรณ์ขอให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง (มท 0804.3/9328 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2551)  
  หารือการดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน ของนายสมบูรณ์ นุชพันธ์(ด่วนมาก ที่ มท 0804.3/9874 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2551)  
  หารือเกี่ยวกับคุณสมบัติของนายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา(มท 0804.3/1011 ลงวันที่ 22 มกราคม 2552)  
  หารือแนวทางปฏิบัติกรณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้  จนกว่าศาลจะมีคำสั่งยกคำร้อง (มท 0804.3/3918 ลงวันที่ 20 เมษายน 2552)  
  หารือแนวทางปฏิบัติกรณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้จนกว่าศาลจะมีคำสั่งยกคำร้อง( มท 0804.3/3918 ลงวันที่ 20 เมษายน 2552)  
   หารือการปฏิบัติหน้าที่ของนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่(มท 0804.3/1219 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2552)  
  หารือการวินิจฉัยเกี่ยวกับคุณสมบัติขิงผู้บริหารเทศบาลตำบลเมืองคง( มท 0804.3/2259 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2552)  
  หารือเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแยง ภายหลังที่ศาลอุทธรณ์ภาค 6 มีคำสั่งรับคำร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้ง( ด่วนมาก มท 0804.3/10757 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2552)  
  หารือเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้บริหารท้องถิ่นเป็นอนุกรรมาธิการของคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา( มท 0804.3/03796 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2552)  
  ขอหารือเกี่ยวกับกรณีนายกเทศมนตรีตำบลห้วยแย้ อำเภอหนองบัวระเหว ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(มท 0804.3/2171 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552)  
  หารือเกี่ยวกับการกระทำอันเป็นการต้องห้ามตามกฎหมายของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น(มท 0804.3/30 ลงวันที่ 6 มกราคม 2553)  
  การวินิจฉัยเกี่ยวกับระยะเวลาในการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น( มท 0804.3/4831 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2553)  
  หารือกรณีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุจริตการสอบ( มท 0804.3/1067 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2553)  
  ขอหารือเกี่ยวกับการพ้นจากตำแหน่งของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล( มท 0804.3/5787 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2553)  
  การวินิจฉัยเกี่ยวกับระยะเวลาในการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น (มท 0804.3/5832 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2553)  
   ขอหารือเกี่ยวกับการพ้นจากตำแหน่งของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (มท 0804.3/5787 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2553)  
  ขอหารือเกี่ยวกับการพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ลับ ที่ มท 0804.3/6323 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2553)  
   หารือกรณีสั่งให้นายกเทศมนตรีพ้นจากตำแหน่ง (ลับ ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.3/1219 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2554)  
  ขอหารือเกี่ยวกับพฤติกรรมในทางทุจริตของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตามมาตรา 58/1(3) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่5) พ.ศ. 2546 (มท 0804.3/3271 ลงวันที่ 7 เมษายน 2554)  
  หารือเกี่ยวกับกรณีผู้บริหารท้องถิ่นถูกจับกุมข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภท 1 ไว้ในครอบครอง (มท 0804.3/4183 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2554)  
  การคัดค้านผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอลาดยาว (มท 0804.3/2367 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2554)  
  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามผู้ดำรงตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี  
  หารือข้อราชการ( มท  0804.3/9419 ลงวันที่ 11 ตุลาคม  2547 )   
  หารือคุณสมบัติรองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม  
  หารือเกี่ยวกับคุณสมบัติของรองนายกเทศมนตรี( มท 0804.3/42914 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2549)  
  หารือคุณสมบัติของรองนายกเทศมนตรี( มท 0804.3/42931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2549)  
  หารือคุณสมบัติของรองนายกเทศมนตรี( มท 0804.3/1614 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2550)  
   หารือเกี่ยวกับคุณสมบัติรองนายกเทศมนตรี(มท 0804.3/ 8313 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2550)  
  หารือคุณสมบัติของรองนายกเทศมนตรี(มท 0804.3/ 14941 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550)  
  หารือเกี่ยวกับคุณสมบัติของรองนายกเทศมนตรี(มท 0804.3/ 1353 ลงวันที่ 29 มกราคม 2551)  
  ร้องเรียนขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติของรองนายกเทศมนตรีตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี (ลับ ที่ มท 0804.3/2243 ลงวันที่ 9 เมษายน 2553)  
  หารือคุณสมบัติของรองนายกเทศมนตรี(มท 0804.3/20504 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2552)  
  หารือเกี่ยวกับคุณสมบัติของรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล( มท 0804.3/23315 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2552)  
  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามผู้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา เลขานุการนายกเทศมนตรี  
   หารือเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรี(มท 0804.3/ 4112 ลง 21 พฤษภาคม 2547 )  
  หารือคุณสมบัติเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด.  ( มท  0804.3/5995 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม  2547 )  
  หารือคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกเทศมนตรี(มท 0804.3/8799 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2551)  
  หารือคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการนายกเทศมนตรี(มท 0804.3/1785 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2551)  
  หารือเกี่ยวกับการถอดถอนเลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร(ลับ ที่ มท 0804.3/1322 ลงวันที่ 9 เมษายน 2552)  
  ขอหารือคุณสมบัติของเลขานุการนายกเทศมนตรีและการเรียกเงินคืน(มท 0804.3/10358 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2552)  
  หารือการแต่งตั้งที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตำบล( มท 0804.3/20537 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2552)  
  หารือเกี่ยวกับการแต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรี( มท 0804.3/3868 ลงวันที่ 29 เมษายน 2553)  
  หารือเกี่ยวกับการแต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรี (มท 0804.3/2518 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2553)  
  หารือเกี่ยวกับการแต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรี (มท 0804.3/3868 ลงวันที่ 29 เมษายน 2553)  
  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามผู้ดำรงสมาชิกสภา  
  ประธานรัฐสภาขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 266 กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งวินิจฉัยลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา คําวินิจฉัยที่ 5/2543 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543  
  ขอหารือคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น(มท 0804/ 4843 ลง 30 มิถุนายน 2546 )  
  สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตร เรื่องเสร็จที่ 20/2544  
  หารือสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพลับพลาชัย ( มท  0804.3/2564 ลงวันที่ 28 มีนาคม  2548 )  
  ร้องเรียนผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีขาดคุณสมบัติ( มท 0804.3/12322 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2549)  
  หารือปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด(มท 0804.3/340 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2551)  
  หารือปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด(มท 0804.3/1773 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2551)  
  หารือการวินิจฉัยให้สมาชิกภาพของสภาเทศบาลสิ้นสุดลง(มท 0804.3/2174 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552)  
  หารือแนวทางปฏิบัติกรณีศาลปกครองนครราชสีมามีคำสั่งทุเลาการบังคับคำวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัด( มท 0804.3/14391 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2552)  
  หารือแนวทางปฏิบัติกรณีศาลปกครองนครราชสีมามีคำสั่งทุเลาการบังคับคำวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัด(มท 0804.3/14391 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2552)  
  หารือคุณสมบัติสมาชิกสภาเทศบาล (มท 0804.3/1422 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554)  
  หารือเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง (มท 0804.3/3885 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2554)  
  หารือเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล( มท 0804.3/1809 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2553)  
  หารือเกี่ยวกับการลาออกจากตำแหน่งของประธานสภาเทศบาลและเลือกประธานสภา เทศบาลแทนตำแหน่งที่ว่าง (มท 0804.3/7475 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2553)  
  หารือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองเป็นบุคคลล้มละลาย(มท 0804.3/1475 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553)  
  ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นของผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น  
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดรองนายกองค์การ บริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ดำรงตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ดำรงตำแหน่ง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรรมการสภา องค์การบริหารส่วน จังหวัด พ. ศ.  2547  
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การ บริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ดำรงตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดที่ดำรงตำแหน่ง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรรมการสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัด ( ฉบับที่ 2) พ. ศ.  2547  
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ที่ดำรง ตำแหน่ง รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี แ การจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล ( ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2548  
  หารือแนวทางปฏิบัติในการจ่ายเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของนายกเทศมนตรีค่าป่วยการของประธาน สภา รองประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล( มท  0804.3/8344 ลงวันที่ 20 กันยายน  2547 )  
  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ขององค์การ บริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล( ด่วนที่สุด มท  0804.3/ ว 3621 ลงวันที่ 29 ตุลาคม  2547 )   
  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ขององค์การ บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ( ด่วนที่สุด มท  0804.3/ ว 1196 ลงวันที่ 25 เมษายน  2548 )  
  ขอหารือการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น(มท 0809.7/4875 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2552)  
  หารือการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล(มท 0804.3/21376 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2552)  
  ส่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการแต่งตั้ง พ.ศ.2557) (มท 0809.7/1917 ลง 22  ตุลาคม  2557)  
  การสอบสวน การสั่งให้พ้นจากตำแหน่งของผู้บริหารและการยุบสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งให้คณะเทศมนตรี เทศมนตรี นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดออกจากตำแหน่ง(มท 0313.1/ 2110 ลง 9 สิงหาคม 2545)  
  ขอขยายเวลาการสอบสวน ( ด่วนที่สุด มท  0804.3/13263 ลงวันที่ 28 ตุลาคม  2547 )   
  หารือการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลหลังพ้นจากตำแหน่ง(มท 0804.3/352 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2551)  
  หารือการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนนายกเทศมนตรีเมืองพังงา  (มท 0804.3/8420 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2551)  
  หารือกรณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูมีเจตนาทุจริตการเบิกเงินเดือนและค่าตอบแทน(ลับ ด่วนมาก ที่ มท 0804.3/810 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2551)  
  หารือแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน(มท 0804.3/9520 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2551)  
  หารือเกี่ยวกับการสอบสวนนายกเทศมนตรีตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา(มท 0804.3/12002 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2551)  
  หารือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติกรณีที่สำนักงาน ป.ป.ช. แจ้งเรื่องกล่าวหาร้องเรียนสมาชิกสภาเทศบาล(ลับ ที่ มท 0804.3/7453 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551)  
  หารือเกี่ยวกับการสอบสวนนายกเทศมนตรีเมืองรังสิตมีพฤติการณ์มิชอบในการประมูลงานของเทศบาลเมืองรังสิต(ลับ ที่ มท 0804.3/349 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2552)  
  หารือเกี่ยวกับข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) (ลับ ที่ มท 0804.3/415 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2552)  
  การทุจริตในการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลนครอุดรธานี(ลับ ที่ มท 0804.3/940 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2552)  
  ขอหารือเกี่ยวกับการสั่งให้ผู้บริหารท้องถิ่นและรองผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่ง  (มท 0804.3/3351 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2552)  
  หารือเกี่ยวกับการสอบสวนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล(มท 0804.3/20584 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2552)  
  การเลือกตั้ง  
  การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ (ด่วนที่สุด มท 0810.1/8789 ลง 13 พฤศจิกายน 2546)  
  คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 5/2543 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2543 เรื่อง ประธานรัฐสภาขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 266 กรณีคณะกรรมการการ เลือกตั้งวินิจฉัยลักษณะต้อง ห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา  
  การควบคุมการใช้งานระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.4/ว 1491 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2550)  
  ค่าใช้จ่ายในการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น(ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.4/1494 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2550)  
  ค่าใช้จ่ายในการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น(ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.4/ว 1414 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2550)  
  การมอบอำนาจให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฟ้องคดีแทนคณะกรรมการการเลือกตั้ง(มท 0890.4/ว 1278 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2550)  
  กรอบรายการค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นในส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบ(มท 0890.4/ว 2698 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2550)  
  การบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.4/ว 1800 ลงวันที่ 12 กันยายน 2550)  
  หารือแนวทางปฏิบัติในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น(มท 0804.3/ 8953 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2550)  
  การใช้อำนาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเวลาราชการของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองท้องถิ่น และสิทธิเบิกค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง(มท 0804.3/ 11993 ลงวันที่ 19 กันยายน 2550)  
  หารือกรณีค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542(มท 0890.4/ว 1589 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2551)  
  ข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550(ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.4/ว 162 ลงวันที่ 23 มกราคม 2551)  
  ขอความร่วมมือแจ้งเหตุการณ์สิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น(ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.4/ว 250 ลงวันที่ 31 มกราคม 2551)  
  การบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.4/ว 349 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2551)  
  แนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น(ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.4/ว 680 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2551)  
  การบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(มท 0890.4/ว 1056 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2551)  
  หารือการปฏิบัติหน้าที่ของปลัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง(มท 0804.3/ 7500 ลงวันที่18 ธันวาคม 2551)  
  หารือเกี่ยวกับการรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี(ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.3/4476 ลงวันที่ 18 เมษายน 2551)  
  หารือเกี่ยวกับกรณีปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ของนายกเทศมนตรี(มท 0804.3/4410 ลงวันที่ 28 เมษายน 2552)  
  คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 1/2557 เรื่องการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว  
  หารือการปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง( มท 0804.3/1312 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553)  
  หารือกรณีการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว(มท 0804.5/883 ลง15 มกราคม 2558)  
  ซักซ้อมการปฏิบัติในการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว มท 0804.5/2425 ลง 29 ธันวาคม2557  
  การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว  มท 0804.5/4719 ลง  28 ธันวาคม2557  
  คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1/2557 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ลง 25 ธันวาคม2557  
  หารือ การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ตามประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557) (มท 0804.5/3602 ลง 21  ตุลาคม  2557)  
  การปฏิบัติงาน  
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.. 2542  
  ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการสอบสวนผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น และที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2554  
  ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของคณะเทศมนตรีและพนักงานเทศบาล (มท 0313.1/ว 1924 ลง 6 กรกฎาคม 2543)  
  หารือเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อำนาจหน้าที่ การแต่งกาย รวมทั้งการจัดทำบัตรประจำตัวของที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรี(มท 0313.1/ 25424 ลง 12 พฤศจิกายน 2544)  
  การใช้บุคคลเป็นประกันหรือหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว (มท 0804/ 911 ลง 18 สิงหาคม 2546)  
  หารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล (มท 0804/ 10769 ลง 18 กันยายน 2546)  
  การปฏิบัติเกี่ยวกับแนวเขตเทศบาล (กรณีเทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์กับองค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด)เรื่องเสร็จที่ 833/2546  
  การเรียกผลประโยชน์ตอบแทนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี กรณีเทศบาลนครนครศรีธรรมราชนำน้ำในลำคลองท่าดีไปผลิตเป็นน้ำประปาเรื่องเสร็จที่ 790/2546  
  การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น( ด่วนที่สุด มท  0804/ ว 670 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์  2547 )    
  หารือเกี่ยวกับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(ด่วนที่สุด  มท  0804.3/4606 ลงวันที่ 7 มิถุนายน  2547 )  
   หารือการจัดทำโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ( มท  0804.3/1209 ลงวันที่ 4 ตุลาคม  2547 )  
  การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐกรณีตำแหน่งที่กำหนดใหม่ตามกฎหมายจัดตั้ง(นร 0105/2519 ลงวันที่ 8 ตุลาคม  2547 )   
  ข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ( ด่วนมากมท  0804.3/ ว 737 ลงวันที่ 18 เมษายน  2548 )  
  หารือกรณีราษฎรก่อสร้างอาคารในที่สาธารณประโยชน์( มท 0804.3/20101 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2549)  
  เรื่องหารือปัญหาข้อกฎหมาย( มท 0804.3/1492 ลงวันที่ 25 เมษายน 2549)  
  อำนาจหน้าที่ในการดูแลรักษาที่สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น( มท 0804.4/818 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2549)  
  หารือแนวทางในการดำเนินคดีแก่ผู้กระทำความผิด( มท 0804.3/45453 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2549)  
  การให้เอกชนจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ในทางหลวงหรือที่สาธารณะแทนเทศบาล( มท 0804.4/402 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550)  
  หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล (มท 0804.3/5784 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2551)  
  หารือเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลมะเขือแจ้(มท 0804.3/8439 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2551)  
  ผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน(มท 0890.3/623 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552)  
  ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงการก่อสร้างถนนเข้าไปในที่ดินของญาตินายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนส้ม (มท 0804.3/799 ลง 27 มกราคม 2553)  
  การเสนอเรื่องเพื่อจัดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0890.2/613 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2554)  
   แนวทางปฏิบัติการขอเปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาล (มท 0890.2/1796 ลง 09  ตุลาคม  2557)  
  แนวทางปฏิบัติในการรายงานข่าวหรือเหตุการณ์  (มท 0801.2/113 ลงวันที่ 19 มกราคม 2558)   
  การมีส่วนได้เสีย  
  หารือการเป็นผู้มีส่วนได้เสียของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสีคิ้ว (มท 0804/ 310 ลง 20 กุมภาพันธ์ 2546)  
  หารือการเป็นผู้มีส่วนได้เสียของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลด่านมะขามเตี้ย (มท 0804/ 1571ลง 24 มิถุนายน 2546 )  
   เรื่อง การมีส่วนได้เสียของสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่องเสร็จที่ 395/2544  
  การซักซ้อมมาตรการเกี่ยวกับการร้องเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0313.1/ 831 ลง 26 มีนาคม 2545 )  
  เรื่อง การมีส่วนได้เสียของสมาชิกสภาเทศบาลในสัญญาที่เทศบาลเป็นคู่สัญญาหรือในกิจการที่กระทำให้แก่เทศบาล หรือที่เทศบาลจะกระทำ(กรณีเทศบาลตำบลบ้านโตนด และเทศบาลตำบลบ้านม่วง)เรื่องเสร็จที่ 526/2545  
  เรื่อง การเป็นผู้มีส่วนได้เสียของสมาชิกสภาเทศบาลในสัญญาที่เทศบาลเป็นคู่สัญญา (กรณีเทศบาลตำบลวังสะพุง)เรื่องเสร็จที่ 605/2545  
   เรื่อง การมีส่วนได้เสียของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขะแยงเรื่องเสร็จที่ 761/2546  
  เรื่อง การเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบล (กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี)เรื่องเสร็จที่ 829/2546  
  หารือการมีส่วนได้เสียในสัญญากับเทศบาลของสมาชิกสภาเทศบาล (มท 0804/ 25 ลง  23 กุมภาพันธ์ 2547)  
   เรื่อง การมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับเทศบาลตำบลหนองกี่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์เรื่องเสร็จที่ 78/2547  
  บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 935/ 2547คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี  
  บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 18/ 2548  การมีส่วนได้เสียของนายกเทศมนตรีตำบลหนองแสง  
  บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 889/ 2547  เรื่องการมีส่วนได้เสียของสมาชิกสภาเทศบาลนครยะลา  
  หารือการมีส่วนได้เสียในสัญญากับเทศบาล( มท 0804.3/7027 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2548)  
  หารือการมีส่วนได้เสียในสัญญากับเทศบาล( มท 0804.3/15459 ลงวันที่ 29 กันยายน 2548)  
  หารือการมีส่วนได้เสียในสัญญาหรือในกิจการที่กระทำให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาล( มท 0804.3/15476 ลงวันที่ 30 กันยายน 2548)  
  หารือการมีส่วนได้เสียของสมาชิกสภาเทศบาล( มท 0804.3/15477 ลงวันที่ 30 กันยายน 2548)  
  สถานภาพการดำรงตำแหน่งของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาล( มท 0804.3/15668 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2548)  
  หารือกรณีการร้องเรียนคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาที่กระทำกับเทศบาลตำบลเชียงยืน( มท 0804.3/4424 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2548)  
  หารือกรณีผู้บริหารเทศบาลเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญากับเทศบาลหรือกิจการที่เทศบาลหรือกิจการที่เทศบาลจะกระทำโดยทางตรงหรือทางอ้อม( มท 0804.3/52382 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548)  
   การดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์กล่าวโทษ และแจ้งเบาะแสการกระทำที่ผิดกฎหมาย(ด่วนมาก มท 0804.2/2393 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2548)  
  ขอหารือกรณีการมีส่วนได้เสียโดยทางตรงหรือทางอ้อม( มท 0804.3/52518 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2549)  
  หารือกรณีสมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญา( มท 0804.4/64240 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2549)  
  หารือการมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับเทศบาล( มท 0804.4/62216 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2549)  
  หารือการมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับเทศบาล( มท 0804.4/62215 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2549)  
  หารือแนวทางการปฏิบัติ( มท 0804.3/813 ลงวันที่ 26 มกราคม 2550)  
  การวินิจฉัยเกี่ยวกับการเป็นผู้มีส่วนได้เสียตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด(มท 0804.3/2741 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2551)  
  หารือการมีส่วนได้เสียของผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าแซะ(มท 0804.3/ 8074 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2550)  
  หารือเกี่ยวกับการมีส่วนได้เสียของนายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี(มท 0804.3/ 654 ลงวันที่ 10 มกราคม 2551)  
  การวินิจฉัยเกี่ยวกับการเป็นผู้มีส่วนได้เสียตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด(มท 0804.3/ 2741 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2551)  
  หารือเกี่ยวกับการเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นคู่สัญญา  (ลับ ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.3/1712 ลงวันที่ 30 เมษายน 2551)  
  การตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนนายกเทศมนตรีนครลำปางมีส่วนได้เสียในสัญญาหรือ  กิจการที่ทำกับเทศบาลลำปาง (ลับ ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.3/1772 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2551)  
  หารือเกี่ยวกับการเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย  (ด่วนมาก ที่ มท 0804.3/2453 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2551)  
  หารือเกี่ยวกับการเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดจับ ( ลับ ที่ มท 0804.3/3278 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2551)  
  หารือเกี่ยวกับการวินิจฉัยการเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญากับเทศบาล  (มท 0804.3/12430 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2551)  
  หารือเกี่ยวกับการเป็นผู้มีส่วนได้เสียของรองนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์  (มท 0804.3/12919 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2552)  
  หารือเกี่ยวกับการมีส่วนได้เสียของนายกเทศมนตรีตำบลโคกสูงสัมพันธ์ อำเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น (มท 0804.3/0185 ลงวันที่ 9 มกราคม 2552)  
  หารือเกี่ยวกับการเป็นผู้มีส่วนได้เสียของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ  (มท 0804.3/804 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552)  
  หารือเกี่ยวกับกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาจ้างพนักงานจ้าง(มท 0804.3/20438 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2552)   
  ขอหารือการเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาของสมาชิกสภาเทศบาล(มท 0804.3/21375 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2552)  
  หารือการนับเวลาเริ่มต้นการเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(มท 0804.3/2202 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552)  
  หารือเกี่ยวกับการเป็นผู้มีส่วนได้เสียของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร(มท 0804.3/23013 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2552)  
  การสอบสวนนายกเทศมนตรีตำบลหนองคล้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี(มท 0804.3/23317 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2552)  
  หารือเกี่ยวกับการเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะคล้อ( มท 0804.3/23500 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2552)  
  หารือเกี่ยวกับการกระทำที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (มท 0804.3/8926 ลงวันที่ 6 กันยายน 2553)  
  หารือการวินิจฉัยสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาล (มท 0804.3/11571 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2553)  
  ร้องเรียนกล่าวโทษนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด อุตรดิตถ์ กระทำการฝ่าฝืนบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 (มท 0804.3/12260 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2553)  
   การวินิจฉัยเกี่ยวกับการเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาตามคำพิพากษาศาลปกครอง สูงสุด (มท 0804.3/1217 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2553)  
  หารือเกี่ยวกับการเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ลา น้อย (มท 0804.3/6694 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2553)  
  หารือการวินิจฉัยการเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับองค์การบริหารส่วน ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น (ลับ ที่ มท 0804.3/5487 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2553)  
  หารือการเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาซื้อขายวัสดุก่อสร้างกับเทศบาลตำบล เมืองคง (มท 0804.3/11569 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2553)  
  หารือเกี่ยวกับกรณีการร้องเรียนกล่าวหานายกเทศมนตรีตำบลเชียงคำเป็นผู้มี ส่วนได้เสียในสัญญาและการกระทำกิจการนอกเขตเทศบาลโดยมิชอบ (ลับ ที่ มท 0804.3/6256 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553)  
  การวินิจฉัยเกี่ยวกับการเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาตามคำพิพากษาศาลปกครอง สูงสุด (มท 0804.3/12419 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553)  
  หารือการดำเนินการ กรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีมติชี้มูลความผิดหลัง จากผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่ง (ลับ ที่ มท 0804.3/713 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554)  
  หารือเกี่ยวกับการกระทำที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (ลับ ที่ มท 0804.3/790 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554)  
  การประชุมสภาเทศบาล  
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  
   หารือการเรียกประชุมสภาเทศบาลและคณะเทศมนตรีนครอุดรธานี ตามมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.. 2496 (มท 0804/14809 ลง 30 ตุลาคม 2545)  
  หารือการแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญ (มท 0804/ 16539 ลง 4 ธันวาคม 2545)  
  หารือสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลัดหลวง(มท 0804/4319 ลง 11 เมษายน 2546)  
  หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี (มท 0804/ 2240 ลง  15 สิงหาคม 2546 )  
  หารือการเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียงใหม่ครั้งแรก (มท 0804/6464 ลง 27สิงหาคม2546 )  
  หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียกประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก (มท 0804/ 2984 ลง 29 สิงหาคม 2546 )  
  หารือการประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก (มท 0804/ 7656 ลง 30 กันยายน 2546  )  
  ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล (มท 0804/ 4462 ลง 24 ธันวาคม 2546  )  
  บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง อํานาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 (กรณีการควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของสภากรุงเทพมหานคร) เรื่องเสร็จที่ 487/2547  
  ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับคุณสมบัติของรองนายกเทศมนตรี การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาล และการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี (มท 0804/ 320 ลง 28 มกราคม 2547)  
    หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุมัติยกเว้นกฎกระทรวง กรณีไม่มีสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด( มท  0804.3/5066 ลงวันที่ 22 มิถุนายน  2547 )   
   หารือการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดครั้งแรก( ด่วนที่สุด มท  0804.3/6583 ลงวันที่ 4 สิงหาคม  2547 )     
  ปัญหาข้อโต้แย้งในการประชุมสภาท้องถิ่น(มท 0804.3/14003 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2548)  
  หารือการเลือกรองประธานสภาเทศบาลตำบลบางไผ่( มท 0804.3/49863 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2549)  
  ขอหารือปัญหาข้อกฎหมาย(ด่วนมาก ที่ นร 0901/033 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2550)  
  หารือแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองสำโรง(มท 0804.3/ 11038 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2550)  
  หารือการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ(มท 0804.3/ 15689 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2550)  
  หารือการเรียกประชุมสภาองค์การบริหารจังหวัดอุดรธานี(มท 0804.3/ 901 ลงวันที่ 15 มกราคม 2551)  
  หารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  (มท 0804.3/2661 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551)  
  หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ(มท 0804.3/13154 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2551)  
  หารือแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (มท 0804.3/15049 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2551)  
  หารือเกี่ยวกับการแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์และการจัดระเบียบวาระการประชุม(มท 0804.3/1016 ลงวันที่ 22 มกราคม 2552)  
  ข้อโต้แย้งในการประชุมสภาเทศบาลตำบลหางน้ำสาคร อำเภอนโนรมย์ จังหวัดชัยนาท(มท 0804.3/7929 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2552)  
  หารือเกี่ยวกับการเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู สมัยวิสามัญ(ด่วนมาก มท 0804.3/9215 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2552)  
  วินิจฉัยปัญหาข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547(มท 0804.3/10444 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2552)  
  หารือกรณีการไม่บรรจุญัตติเข้าในระเบียบวาระการประชุม( มท 0804.3/21672 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2552)  
  หารือเกี่ยวกับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก( มท 0804.3/23201 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2552)  
  หารือเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล( มท 0804.3/ 9216 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2552)  
  หารือแนวทางการลงมติของสภาเทศบาลเมืองตะพานหิน ภายหลังศาลอุทธรณ์รับคำร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 239( มท 0804.3/15713 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2552)  
  ขอหารือเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพนคร กรณีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเทพนครไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ตามมาตรา 239 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550( มท 0804.3/1479 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2552)  
  ขอหารือแนวทางปฏิบัติ( มท 0804.3/19485 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552)  
  หารือเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีพนมมาศ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์(มท 0804.3/5721 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2553)  
  ขอหารือเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล( ลับ ด่วน มท 0804.3/3739 ลงวันที่ 4 กันยายน 2552)  
  หารือการตั้งคณะกรรมการสภาท้องถิ่น( มท 0804.3/11868 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2552)  
  ขอหารือเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร(มท 0804.3/1789 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2553)  
  หารือเกี่ยวกับการเปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองสระบุรี สมัยวิสามัย (มท 0804.3/3218 ลง 4 เมษายน 2554)  
  กิจการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน  
  ปัญหาการมอบอำนาจเจ้าท่าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( มท  0804.5/ ว 3792 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน  2547 )   
  การจัดทำความตกลงกับต่างประเทศของจังหวัดและท้องถิ่น ( ด่วนที่สุด มท  0810.4/ ว 934 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม  2547 )   
  การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี ( มท  0890.2/6970 ลงวันที่ 7 สิงหาคม  2547 )   
  แนวทางปฏิบัติการจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( มท  0890.2/ ว 3156 ลงวันที่ 20 กันยายน  2547 )  
  ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การจัดสรร เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อดำเนินภารกิจถ่ายโอนตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ. ศ.  2547 ( ฉบับที่ 2) ( ด่วนที่สุด มท  0890.3/8868 ลงวันที่ 29 กันยายน  2547 )  
  กำหนดแนวทางการจัดเก็บค่าจัดการน้ำเสียตามหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย(มท  0891.4/ ว 811 ลงวันที่ 16 มิถุนายน  2547 )   
  การขยายผลการดำเนินการตามนโยบายการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน(มท 0808.2/10373 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2548)  
  การขยายผลการดำเนินการตามนโยบายการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน(มท 0808.3/ว2061 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2548)  
  แนวทางปฏิบัติในการนำพื้นที่รับผิดชอบของกรมทางหลวงเข้าร่วมโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน(มท 0808.3/ว2062 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2548)  
  หารือการทำกิจการนอกเขตและการสนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าที่ว่าการอำเภอวัดสิงห์(มท 0808.2/52239 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2548)  
  การส่งเสริมและสนับสนุนโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนอย่างยั่งยืน(มท 0808.3/ว386 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2549)  
  หารือแนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือนร้อนของเกษตรกรในภาวะราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำของเทศบาล(ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/44690 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2549)  
  หารือการพิจารณาให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ว ปี 2547(มท 0808.2/49787 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2549)  
  การยกเว้นค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(มท 0890.3/ว 1517 ลงวันที่ 12 กันยายน 2549)  
  การบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(มท 0890.3/1957 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2549)  
  มอบอำนาจการสั่งเปลี่ยนประเภททางหลวง(มท 0890.3/ว 2164 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2549)  
   การถ่ายโอนภารกิจงานควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง(มท 0890.3/ว 419 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2550)  
   การลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น(มท 0890.3/12122 ลงวันที่ 20 กันยายน 2550)  
  แนวทางการบริหารสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนมาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ด่วนมาก ที่ มท 0890.3/14819 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2550)  
   การดำเนินงานจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว420 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2550)  
  แนวทางปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรับถ่ายโอนภารกิจทางหลวงและภารกิจอื่น(มท 0890.3/ว 03 ลงวันที่ 2 มกราคม 2551)  
  การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณีการเปลี่ยนชื่อหรือจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(มท 0890.2/055 ลงวันที่ 13 มกราคม 2552)  
  การปรับปรุงคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล(มท 0890.3/548 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2551)  
  การตรวจสอบการดำเนินงานการก่อสร้างและบำรุงรักษาทางหลวงท้องถิ่น(ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.3/062 ลงวันที่ 13 มกราคม 2552)  
  การยกเว้นค่าไฟสาธารณะ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลาและนราธิวาส) และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา(ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.3/4131 ลงวันที่ 23 เมษายน 2552)  
  การศึกษาจัดทำระบบบริหารงานซ่อมบำรุงทางหลวงท้องถิ่น และเสริมสร้างสมรรถนะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น(มท 0890.3/4505 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2552)  
  การวินิจฉัยการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก(มท 0804.3/20483 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2552)  
  ขอหารือเกี่ยวกับการอุดหนุนงบประมาณ เพื่อเป็นค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน(มท 0804.3/14793 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2552)  
  หารือเกี่ยวกับการทำกิจการนอกเขตเทศบาลเมืองกระบี่(มท 0804.3/20662 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2552)  
  หารืออำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (มท 0804.3 / 6396 ลง 6 กรกฎาคม 2553)  
  หารือการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล( มท. 0804.3/181 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553)  
  หารือเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรในการดำเนินกิจการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีบล็อคประสาน (มท 0804.7 / 12778 ลง 22 พฤศจิกายน 2553)  
  หารือเกี่ยวกับการใช้บังคับเทศบัญญัติ เรื่อง ท่าเทียบเรือและท่าข้าม พ.ศ. 2552 (มท 0804.3/8877 ลงวันที่ 3 กันยายน 2553)  
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการถ่ายโอนถนนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (. มท 0890.3/1090 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2553)  
  แนวทางปฏิบัติการโอนภารกิจซ่อมบำรุงทางหลวงที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ รับถ่ายโอนจากกรมทางหลวงให้เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลดูแล (มท 0890.3/8928 ลงวันที่ 6 กันยายน 2553)  
  การถ่ายโอนภารกิจตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้แก่เทศบาล (มท 0890.3/2036 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2553)  
  หารือเกี่ยวกับการทำกิจการนอกเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0804.3/10381 ลงวันที่ 24 กันยายน 2553)  
  หารือเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของเทศบาล (มท 0804.3/11329 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2553)  
  หารือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496( มท 0804.3/490 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2553)  
  หารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาแบบผิวดิน(มท 0804.3/4475 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2553)  
  หารือการตั้งสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ (NGV) (มท 0808.3 / 1712 ลง  26 กุมภาพันธ์ 2553)  
  หารือเกี่ยวกับการกระทำกิจการตัวแทนบริการชำระค่าสินค้าและบริการ(มท 0804.3/680 ลงวันที่ 26 มกราคม 2554)  
  หารือเกี่ยวกับการรื้อถอนศาลาพักผู้โดยสาร (มท 0804.3/2928 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2554)  
  หารือโครงการก่อสร้างตลาดกลางสินค้าการเกษตรประจำตำบล (มท 0804.3/4239 ลงวันที่ 18พฤษภาคม 2554)  
  ร่างประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กําหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้น อาจทําให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น ในเขตความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0890.3/232 ลงวันที่ 27 มกราคม 2554)  
  หารือเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของเทศบาลในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  มท 0804.3/2428 ลง 29 ธันวาคม2557  
  คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 และพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 เกี่ยวกับการค้างาช้าง  มท 0801.3/2401 ลง 26 ธันวาคม2557                        [คู่มือ]  
  แนว ทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการตามข้อเสนอแนะขององค์กรตามรัฐธรรมนูญหรือ องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับญัตติ รายงาน และข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา  ลง 24 ธันวาคม2557  
  การเจาะและใช้น้ำบาดาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (มท 0891.2/1971 03  พฤศจิกายน  2557)  
  งานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2553  
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2553  
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรองกรณีผู้ประสบภัย หรือเจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินร้องขอหลักฐานเพื่อรับการสงเคราะห์หรือบริการอื่นใด พ.ศ.2552 และประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง แบบหนังสือรับรองผู้ประสบภัย  
  หารือหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย(มท 0808.2/20144 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2549)  
  หารือแนวทางปฏิบัติขอให้เครื่องจักรกลของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(มท 0808.2/20843 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2549)  
  โครงการฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครเตือนภัยดินถล่ม มิสเตอร์เตือนภัย (มท 0808.2/ว3325 ลงวันที่ 22 กันยายน 2549)  
  ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) มท 0808.2/2373 ลง 23 ธันวาคม2557  
  งานสวัสดิการพนักงานเทศบาล  
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์อันที่เป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552  
  การเลื่อนขั้นเงินเดือน  
  หารือการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีแก่พนักงานส่วนตำบล (มท 0809.3/ว 176 ลง 30 สิงหาคม 2548)  
  การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง แก่ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2547 (มท 0809.3/ว 1040 ลง 30 สิงหาคม 2547)  
  งานเกี่ยวกับการร้องทุกข์ ร้องเรียน  
  การซักซ้อมมาตรการเกี่ยวกับการร้องเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0313.1/ 831 26 มีนาคม 2545 )  
  แนวทางปฏิบัติในการสอบสวนข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน (มท 0804/ 1219 14 ตุลาคม 2546)  
  การซักซ้อมมาตรการเกี่ยวกับการร้องเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0804.1/ 621 ลง 13 พฤษภาคม 2547)  
  การส่งสำนวนผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพิจารณาใช้มาตรการยึด อายัดทรัพย์ (มท 0804.2/ 2184 ลง 30 มิถุนายน 2547  )  
  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา (มท 0804/26 24 กุมภาพันธ์ 2547 )  
  การป้องกันการทุจริตและมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0808.2/ 2808 ลง 20 สิงหาคม 2547 )  
  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ด่วนที่สุด มท 0804.2/ 10392 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2550)  
  การแก้ปัญหายาเสพติด  
  แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายการจัดระเบียบสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( มท  0810.2/ ว 1203 ลงวันที่ 17 สิงหาคม  2547 )   
  การดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม Roadmap การต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดระยะที่ 4 พ. ศ. 2548 ( ด่วนที่สุด มท  0810.2/ ว 3325 ลงวันที่ 5 ตุลาคม  2547 )  
  การเฝ้าระวังการลักลอบค้ายาเสพติด( ด่วน มท  0810.2/ ว 9737 ลงวันที่ 21 ตุลาคม  2547 )   
  การแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแผนปฏิบัติการพลังแผ่นดิน ร่วมกวาดล้างยาเสพติด ครั้งที่ 2 ( มท  0810.2/ ว 1755 ลงวันที่ 29 ตุลาคม  2547 )  
    การกำหนดกรอบและแนวทางการดำเนินการจำแนกสถานะหมู่บ้าน/ ชุมชนเข้มแข็ง เอาชนะยาเสพติด จังหวัดกรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ 2548 ( มท  0810.2/ ว 2062 ลงวันที่ 27 ธันวาคม  2547 )  
  งานเทศพาณิชย์  
  บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 339/2548 เรื่องสถานะของสถาณธนานุบาลกรุงเทพมหานคร  
  การปรับอัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0801..5/ 1359 ลง 14 ตุลาคม 2552)  
  เงินสวัสดิการสำหรับการปฎิบัติประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (มท 0801.5/1053 ลง 27 สิงหาคม 2553)  
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0801.5/1596 ลง 25 กันายน 2555)  
  กองคลัง  
  ระเบียบเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน  
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543  
  ระเบียบการพัสดุ  
  ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2546  
  ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ 3-5) พ.ศ. 2541 (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543 (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2547 (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553  
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ฉบับ 9 พ.ศ.2553  
  การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการซื้อหรือจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  หารือการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในสัญญาจ้างโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณพ.. 2545 ภายหลังสัญญาจ้างสิ้นสุดแล้ว(มท 0804/497 ลง 28 มกราคม 2546 )  
  ขอหารือการกำหนดเงื่อนไขวันเวลาในการยื่นซองสอบราคา (มท 0804/584 ลง 31 มกราคม 2546)  
  ขอหารือการพิจารณาผลการประกวดราคา(มท 0804/4316 ลง 11 เมษายน 2546 )  
  ขอหารือห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศสุวรรณสิทธิ์ก่อสร้างร้องเรียนขอความเป็นธรรม (มท 0804/4216 ลง 9 มิถุนายน 2546 )  
  หารือกรณีเทศบาลตำบลเขาชัยสนประกาศประกวดราคาจ้างเหมา (มท 0804/4590 ลง 20 มิถุนายน 2546 )  
  ขอหารือการดำเนินการจัดจ้าง (มท 0804/5609 ลง 29 กรกฎาคม 2546  )  
  การดัดแปลงพัสดุประเภทครุภัณฑ์และสิ่งปลูกสร้าง (มท 0804/ 2269 ลง  4 กรกฎาคม 2546)  
  หารือการดำเนินงานโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะ (มท 0804/8980 ลง 7 สิงหาคม 2546 )  
   หารือกรณีการสอบราคาก่อสร้างเขื่อนหน้าเทศบาลตำบลบางม่วง (มท 0804/ 6379 ลง 25 สิงหาคม 2546 )  
  หารือกรณีประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงเรียนเทศบาล 2 ชำนาญอนุเคราะห์ (มท 0804/6789 ลง  8 กันยายน 2546 )  
  สัญญาอนุญาตให้สิทธิปรับปรุงก่อสร้างบำรุงรักษาและจัดหาประโยชน์ในศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง (มท 0804/ 10580 ลง  12 กันยายน 2546 )  
   หารือการจัดซื้อแบตเตอรี่จากองค์การแบตเตอรี่หรือตัวแทนจำหน่ายแบตเตอรี่และผลิตภัณฑ์ขององค์การแบตเตอรี่ (มท 0804/10770 ลง  18 กันยายน 2546 )  
  หารือการออกหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง (มท 0804/7759 ลง 6 ตุลาคม 2546 )  
  หารือแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อที่ดิน (มท 0804/7761 ลง 6 ตุลาคม 2546 )  
   หารือเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตามประกาศประกวดราคาของเทศบาลเมืองท่าโขลง (มท 0804/11885 ลง 8 ตุลาคม 2546 )  
  ขอหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างออกแบบและควบคุมงาน (มท 0804 / 7965 ลง 13 ตุลาคม 2546)  
  หารือการอุทธรณ์มติคณะอนุกรรมการว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดนครปฐม (มท 0804/12347 ลง 16 ตุลาคม 2546 )  
  การจ้างก่อสร้างของเทศบาลตำบลธาตุพนม (มท 0804/8312 ลง  29 ตุลาคม 2546 )  
  หารือแนวทางปฏิบัติกรณีมีการร้องเรียนขอขุดเจาะไหล่ทาง (มท 0804/805 ลง  30 มกราคม 2547 )  
   หารือปัญหาเกี่ยวกับการจัดจ้าง(มท 0804/8915 ลง  18 พฤศจิกายน 2546)  
   หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับงานจ้างก่อสร้าง (มท 0804/14008 ลง 25 พฤศจิกายน 2546)  
  หารือการเบิกจ่ายเงินจ้างเหมาข้ามงวดงานให้แก่ผู้รับจ้าง (มท 0804/9467 ลง 9 ธันวาคม 2546)  
  ขอหารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุฯ (มท 0804/10033 ลง 30 ธันวาคม 2546)  
  หารือการเบิกค่าจ้างล่วงหน้ากรณีสถานที่ก่อสร้างโครงการฯ ยังไม่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนสภาพที่ดินจากการใช้เพื่อสาธารณประโยชน์อย่างหนึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่ง (มท 0804/10044 ลง 30 ธันวาคม 2546)  
  หลักเกณฑ์การใช้สิทธิพิเศษแก่องค์การแบตเตอรี่ (มท 0804.3/ 894 ลง 28 มิถุนายน 2547 )  
  ขอทราบข้อเท็จจริงและขอเอกสารหลักฐาน (มท 0804/249 ลง 9 มกราคม 2547)  
  ขอทราบข้อเท็จจริงและขอเอกสารหลักฐาน(มท 0804/217 ลง 19 มกราคม 2547 )  
  หารือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างก่อสร้าง (มท 0804/522 ลง 21 มกราคม 2547 )  
  ร้องเรียนเทศบาลตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม บริหารงานไม่โปร่งใส (มท 0804/524 ลง 21 มกราคม 2547 )  
   หารือการขยายเวลาก่อสร้าง (มท 0804/1940 ลง 11 มีนาคม 2547 )  
  หารือแนวทางปฏิบัติ (มท 0804/3102 ลง  12 เมษายน 2547)  
  การดำเนินการตามโครงการ ท้องถิ่นไทยใสสะอาด(มท 0804/ 1383 ลง 22 เมษายน 2547 )  
  หารือการปฏิบัติหน้าที่ของนายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง อำเภอราศีไศล (มท 0804.3/4626 ลง 8 มิถุนายน 2547 )  
  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0804.3/ 1039 ลง 21 กรกฎาคม 2547 )  
  การเช่าที่ดินพร้อมอาคารหรือสิ่งก่อสร้างที่มีลักษณะถาวร   ( มท  0808.3/10114 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน  2547 )     
   ซักซ้อมการจัดซื้อและจัดจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ ( มท  0808.2/ ว 690 ลงวันที่ 7 มีนาคม  2548 )  
  ซักซ้อมแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น( ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1845 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2549)  
  การหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขายอสังหาริมทรัพย์แก่เอกชน(มท 0808.2/62285 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2549)  
  ข้อหารือการขอรับเงินค่าซื้อเอกสารประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี(มท 0808.2/63037 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2549)  
  ข้อหารือกรณีร้องเรียนการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลนครนนทบุรี(มท 0808.2/63008 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2549)  
  หารือการอุดหนุนงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0808.2/64485 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2549)    
  หารือกรณีเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารยกเลิกการสอบราคา ครั้ง ที่ 1 และครั้งที่ 2 (มท 0808.2/904 ลงวันที่ 31 มกราคม 2550)  
  หารือกรณีร้องเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดราคาขายเอกสารประกวดราคาจ้างแพงเกินไป และไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน(มท 0808.2/ว1998 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2549)  
   เรื่องหารือกรณีผู้รับจ้างขอยกเลิกสัญญาจ้าง โดยขอรับค่าจ้างในส่วนที่ดำเนินการเสร็จและขอเปลี่ยนหลักประกันสัญญา(มท 0808.2/63822 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2549)  
  การเผยแพร่ประกาศเชิญชวนผ่านทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง(มท 0808.2/1856 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2551)  
  การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้างและผู้ประกอบอาชีพอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/2299 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2551)  
  หารือแนวทางปฏิบัติในการคืนหลักประกันที่พ้นจากข้อผูกพัน(มท 0808.2/9909 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2551)  
  การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้างและผู้ประกอบอาชีพอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(มท 0808.2/098 ลงวันที่ 14 มกราคม 2552)    
  แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการยึดหลักประกันซองในการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(มท 0808.2/1680 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2552)  
  มาตรการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู และพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ(ด่วนที่สุด มท 0808.2/6324 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552)  
  การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ด่วนมาก มท 0808.2/1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)  
  การกำหนดหลักเกณฑ์การจำหน่ายพัสดุโดยวิธีการขายทอดตลาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(มท 0808.2/3794 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552)  
  หารือเกี่ยวกับการเช่าอสังหาริมทรัพย์( มท 0804.3/12034 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553)  
  ขอหารือเกี่ยวกับผลของสัญญาที่ลงนามโดยผู้ไม่มีอำนาจ( มท 0804.3/2473 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2553)  
  การดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ด่วนมาก มท 0808.2 / 1994 ลง 30 กันยายน 2553)  
  แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0808.2/603 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556)    [สิ่งที่ส่งมาด้วยฯ]  
  ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง (มท 0808.2/ 1370 ลง 15 สิงหาคม 2557)  
  ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือ นิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
  ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการกำหนดราคาซื้อหรือราคาจ้างซึ่งรวมภาษี มูลค่าเพิ่ม ตามประกาศ สถ. เรื่อง หลักเกณฑ์การซื้อหรือการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 30 ก.ย.2553 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 20 ก.ย.2555 มท 0808.2/2378 ลง 24 ธันวาคม2557  
  ซัก ซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีการจัดซื้อพัสดุที่มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้อง ถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  มท 0808.2/4645 ลง  24 ธันวาคม2557  
  การ พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลน แรงงานอันเนื่องมากจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท เพิ่มเติม จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 (เพิ่มเติม)มท 0808.2/117 ลง  9 มกราคม 2558)  
  ระเบียบว่าด้วยการใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรม  
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.. 2557  
  การเดินทางไปราชการเพื่อศึกษาดูงานในต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (มท 0809.3/ว2912 ลง 27 กันยายน 2553)  
  ซักซ้อมความเข้าใจในการเบิกจ่าย ค่าของสมนาคุณในการดูงาน (มท 0808.3/ 416 ลงวันที่ 1 เมษายน 2547)  
  การชำระเงินค่าลงทะเบียนฝึกอบรมผ่านระบบธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (มท 0808.4/762 ลงวันที่ 21 เมษายน 2552)  
  การ เบิกจ่ายเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมของท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558  (มท 0808.2/3975  13  พฤศจิกายน  2557)  
  โครงการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนมาก มท 0808.2/4655 ลง 24 ธันวาคม 2557)  
  ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๘  
  การกำหนดเทียบตำแหน่งเพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ(มท 0808.2/ว2092 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2548)  
  การเดินทางไปราชการต่างประเทศและการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น( ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548)  
  แนวทางการเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นของอาสาสมัครสาธารณสุข(มท 0808.2/ว2474 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2548)  
  การเทียบตำแหน่งพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสิทธิในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (มท 0808.2/ว 2748 ลง 9 กันยายน 2553)  
  การใช้ยานพาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ( มท  0808.2/ ว 2234 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม  2547 )   
  การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น(มท 0808.2/ว3596 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2549)  
  การเบิกจ่ายค่าล่วงเวลา  
  การใช้อำนาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาของผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสิทธิการเบิกค่าอาหารทำการนอกเวลาของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง (มท 0804.3/11993 ลง  19 กันยายน 2550)  
  ระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน  
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
  การกำหนดหลักเกณฑ์การคิดดอกเบี้ยกรณีเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง และกรณีกระทำผิดทางละเมิด (มท 0804/ 625 ลง 3 ธันวาคม 2545)  
  ซักซ้อมแนวทางการรับเงินและการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0808.3/ 686 ลง 25 มิถุนายน 2546 )  
  กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการเงิน บัญชีและพัสดุบันทึกบัญชีให้เป็นปัจจุบัน (มท 0814/ 1406 ลง 26 พฤศจิกายน 2546)  
  ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง การติดตามและแจ้งความคืบหน้าการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (มท 0805/ 690 ลง 26 กุมภาพันธ์ 2547)  
  การดำเนินงานตามมาตรการด้านงบประมาณโครงการท้องถิ่นไทยใสสะอาด( ด่วนมากมท  0808.3/ ว 322 ลงวันที่ 15 มีนาคม  2547 )    
  การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาความแห้งแล้ง( ด่วนมาก มท  0808.3/ ว 323 ลงวันที่ 15 มีนาคม  2547 )     
  การเบิกจ่ายวัสดุเครื่องต่างกายชุดฝึก อปพร. (มท 0808.3/ ว 1024 ลงวันที่ 23 มีนาคม  2547 )  
  การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( มท  0808.4/ ว 1956 ลงวันที่ 10 มิถุนายน  2547 )  
  ซักซ้อมความเข้าใจการคำนวณเงินสะสมร้อยละ 10 ของเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ( มท  0808.4/ ว 795 ลงวันที่ 15 มิถุนายน  2547)  
  หลักเกณฑ์การใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น( มท  0808.4/ ว 2589 ลงวันที่ 3 สิงหาคม  2547 )   
  การตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น( ด่วนมาก มท  0808.2/ ว 2611 ลงวันที่ 4 สิงหาคม  2547 )  
  การบันทึกบัญชีเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์และคนพิการ หนังสือพิมพ์รายวัน หนังสือวารสารและหนังสือ สำหรับห้องสมุดประชาชนตำบล ( มท  0808.4/ ว 1131 ลงวันที่ 5 สิงหาคม  2547 )   
  การป้องกันการทุจริตและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ด่วนมาก  มท  0808.2/ ว 2808 ลงวันที่ 20 สิงหาคม  2547 )  
  ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเงินอุดหนุนทั่วไป และเงินรายได้ประเภทภาษีต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.  2547  ( ด่วนที่สุด มท  0808.4/ ว 3109 ลงวันที่ 14 กันยายน  2547 )   
  หลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อให้ทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น( มท  0808.2/ ว 3137 ลงวันที่ 17 กันยายน  2547 )  
  การสอบทานการควบคุมภายในด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ   ( มท  0814/6157 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม  2547 )   
  การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง( วิทยุสื่อสาร ด่วนที่สุด มท0808.2/ ว 241 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์  2548 )  
  หารือการติดตั้งเคเบิลทีวีกลาง ( มท  0804.3/3646 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม  2548 )  
  หารือแนวทางปฏิบัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย(มท 0808.2/6335 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2548)  
  หารือการเบิกจ่ายเงินเหลือจ่ายจากการเบิกตัดปี(มท 0808.2/16270 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2548)  
  หารือการขออนุมัติจ่ายเงินอุดหนุนด้านการรักษาพยาบาลเพื่อชุมชน(มท 0808.2/46014 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2549)  
  หารือการจัดซื้อรถเกี่ยวข้าวและรถเทรลเลอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(มท 0808.2/ว47498 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2549)  
  ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปที่กำหนดวัตถุประสงค์(มท 0808.4/ว1632 ลงวันที่ 25 กันยายน 2549)  
  ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเงินรายรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549 ( ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.4/ว3368 ลงวันที่ 27 กันยายน 2549)  
  หารือการตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีมูลนิธิศูนย์เกิดใหม่(มท 0808.2/41868 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2549)  
  หารือการอุดหนุนงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/64170 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2549)  
  หารือการอุดหนุนงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0808.2/64485 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2549)  
  แนวทางเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2550) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น( ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว716 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550)  
  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหารถยนต์มาใช้ในราชการ (มท 0808.2/0047 ลงวันที่ 7 มกราคม 2551)  
  การใช้งบประมาณของทางราชการจัดซื้อสิ่งของแจกราษฎรโดยใส่ชื่อของตนลงบนสิ่งของ  (มท 0808.2/1308 ลงวันที่ 28 เมษายน 2551)  
  การจัดซื้อหนังสือและสื่อการเรียนการสอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (มท 0808.2/2157 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2551)  
  การจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์เพื่อให้หน่วยราชการอื่นยืมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (มท 0808.2/2804 ลงวันที่ 4 กันยายน 2551)  
  การตั้งงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงาน ( ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ 0044 ลงวันที่ 8 มกราคม 2552)  
  การใช้งบประมาณของทางราชการ จัดซื้อสิ่งของแจกราษฎร โดยใส่ชื่อของตนลงบนสิ่งของและการตั้งงบประมาณในลักษณะเป็นการประชาสัมพันธ์ส่วนบุคคล(มท 0808.2/524 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552)  
  การจัดทำโครงการเพื่อปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ(ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/1224 ลงวันที่ 22 เมษายน 2552)  
  ความร่วมมือกระทรวงมหาดไทยและไทยทีวีสีช่อง 3 ในการจัดทำโครงการ"ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์" (ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/841 ลงวันที่ 30 เมษายน 2552)  
  หารือเกี่ยวกับการขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547( มท 0804.3/20439 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2552)  
  ซักซ้อมวิธีการให้ทุนการศึกษาและการตั้งงบประมาณเพื่อให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตรีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(มท 0808.2/1829 ลงวันที่ 15 กันยายน 2552)  
  หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือเกษตรกรในภาวะราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ด่วนมาก มท 0808.2/3040 ลงวันที่ 16 กันยายน 2552)  
  แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อสินค้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(มท 0808.2/3160 ลงวันที่ 29 กันยายน 2552)  
  การติดตั้งและการเบิกค่าใช้บริการเครื่องมือสื่อสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น( มท 0808.4/1551 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2553)  
  ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0808.4/3161 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2553)  
  ซักซ้อมแนวทางการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ง ประเทศไทย ครั้งที่ 28 (มท 0808.4/3199 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2553)  
  การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการซื้อหรือการจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0808.4/3652 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553)  
  การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการประกอบพิธีฮัจญ์ (ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ 1703 ลง 11 มิถุนายน 2553)  
  แนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนเพิ่มเติม (มท 0808.2/ 2916 ลง 27 กันยายน 2553)  
  การส่งเงินคืนกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย กรณีรถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อให้เกิดความเสียหาย (มท 0808.4/ว 1033 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2554)  
  ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินกรณีอุทกภัยน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่ง (ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.4/1443 ลงวันที่ 21 เมษายน 2554)  
  ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (มท 0808.2/1549 ลงวันที่ 19 มิถุนายน2557)  
  ระเบียบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอกู้เงินเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล พ.ศ. 2552  
  ขออนุมัติกู้เงินธนาคารเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร(มท 0808.3/11485 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2549)  
  ซักซ้อมแนวทางกู้เงินขององค์กรบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และเมืองพัทยา (มท 0808.3/ว783 ลง 1 มีนาคม 2554)   
  ขออนุมัติกู้เงินธนาคารเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร(มท 0808.3/ว3720 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2549)  
  หารือแนวทางปฏิบัติเรื่องการกู้เงินของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนจังหวัด(ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.3/ 9779 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2550)  
  การพัฒนาและจัดเก็บรายได้  
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550  
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551  
  หารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน( มท  0808.3/ ว 4607 ลงวันที่ 7 มิถุนายน  2547 )  
  การจัดเก็บภาษีป้ายรัฐวิสาหกิจ ( มท  0808.3/4693 ลงวันที่ 9 มิถุนายน  2547 )  
  ขอหารือการประเมินภาษีป้าย ( มท  0808.3/5860 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม  2547 )  
  ขอหารือการฟ้องเรียกค่าภาษีค้างชำระและเงินที่เพิ่ม ( มท  0808.3/ ว 1071 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม  2547 )  
  ขอหารือกรณีการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินจากตู้โทรศัพท์สาธารณะ( มท  0808.3/ ว 2768 ลงวันที่ 18 สิงหาคม  2547 )  
  หารือการคืนเงินเพิ่มภาษีโรงเรือนและที่ดิน( มท  0808.3/9251 ลงวันที่ 6 ตุลาคม  2547 )  
  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการลดหย่อนภาษีโรงเรือนและที่ดิน ให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยง สัตว์ปีก( มท  0808.3/ ว 4065 ลงวันที่ 9 ธันวาคม  2547 )  
  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการลดหย่อนภาษีโรงเรือนและที่ดินให้แก่ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์แผ่นดินไหว ( ด่วนที่สุด มท  0808.3/ ว 11615 ลงวันที่ 29 ธันวาคม  2547 )  
  บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 62/ 2547   การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินกรณีโรงเรือนที่เป็นที่อยู่อาศัยของนกอีแอ่น  
  บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 214/ 2547   การได้รับยกเว้นค่าภาษีโรงเรือนตามพระราชบัญญัติ ภาษีโรงเรือนและที่ดินพุทธศักราช 2475 สำหรับ โครงการหอพักสวัสดิการนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  
  บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 410/ 2547    การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินสำหรับทางพิเศษของการทางพิเศษ แห่งประเทศไทย  
  บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 485/ 2547  การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินสำหรับตู้โทรศัพท์สาธารณะ  
  บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 3/ 2548 การจัดเก็บภาษีป้ายโฆษณาประเภทไตรวิชั่น  
  หารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีป้ายไตรวิชั่น (มท 0808.3/ ว 353 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2548 )  
  หารือการจัดเก็บภาษีป้ายสำหรับสถานที่จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ( มท  0808.3/1074 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์  2548 )  
  ปัญหาการเก็บภาษีน้ำมันขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ( มท  0808.3/ 49 ลงวันที่ 5 มกราคม  2548 )  
  ซักซ้อมแนวทางการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน(มท 0808.3/ว 2417 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2550)  
  การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550(มท 0808.3/ว 272 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2551)  
  การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว 462 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551)  
  การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินกรณีตู้โทรศัพท์สาธารณะให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475(มท 0808.3/ว 592 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2551)  
  ขอชี้แจงการจัดเก็บภาษีป้ายของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย( มท 0808.3/2187 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2552)  
  หลักเกณฑ์การจำหน่ายหนี้สูญ การลดยอดลูกหนี้ค้างชำระและวิธีการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น( มท 0808.4/4772 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2552)  
  หารือปัญหาข้อกฎหมาย (มท 0808.3/850 ลง 7 พฤษภาคม 2553)  
  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการลดหย่อนภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีป้ายให้แก่ ประชาชนผู้เสียภาษีที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย(ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/842 ลงวันที่ 18 เมษายน 2554)  
  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการลดหย่อนภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย ให้แก่ประชาชนผู้เสียภาษีที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย  มท 0808.3/2 ลง 05 มกราคม 2558  
  บำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น  
  พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ( ฉบับที่ 7) พ. ศ. 2548  
  กฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ พ. ศ. 2548  
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2522  
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 15) พ.ศ.2558  
  ซักซ้อมแนวทางและวิธีการขอรับบำเหน็จดำรงชีพของข้าราชการส่วนท้องถิ่น( ด่วนมากมท  0808.5/ ว 468 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์  2548 )  
  การเบิกจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ( มท  0808.5/ ว 65 ลงวันที่ 3 มีนาคม  2548 )  
  การเบิกจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ( ด่วนที่สุด มท  0808.5/ ว 2158 ลงวันที่ 11 มีนาคม  2548 )  
  การเบิกจ่ายเงินบำนาญประจำเดือน(มท 0808.5/ว2598 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2548)  
  หารือการขอรับเงินบำเหน็จตกทอดของทายาทนายสุชาติ ปรีชาตระกูล(มท 0808.5/56208 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2548)  
  หารือเกี่ยวกับการได้รับบำนาญปกติเหตุทดแทน(มท 0808.5/20029 ลงวันที่ 31 มกราคม 2549)  
  หารือการมอบอำนาจในการขอรับบำเหน็จปกติ(มท 0808.5/21643 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2549)  
  หารือเกี่ยวกับการนับเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญปกติ(มท 0808.5/4677 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2549)  
  พนักงานเทศบาลขอรับเงินบำนาญ และเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 25 ของเงินบำนาญปกติ(มท 0808.5/5729 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2549)  
  หารือการขอรับเงินบำเหน็จตกทอดรายนายอัศวิน รอดลำพึง(มท 0808.5/6363 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2549)  
  ร้องทุกข์กรณีการรับเงินบำเหน็จบำนาญตกทอดและเงินช่วยพิเศษ(มท 0808.5/54635 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2549)  
  หารือการขอรับบำเหน็จบำนาญ (มท 0808.5/02109 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2550)  
  ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551  (ด่วนมาก ที่ มท 0808.5/43 ลงวันที่ 23 กันยายน 2551)  
  กำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552  
  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้อง ถิ่น  (มท 0808.5/726 ลงวันที่ 12 เมษายน 2553)  
  ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (มท 0808.5/ 42 ลงวันที่ 13 กันยายน 2553)  
  การบันทึกโปรแกรมระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (มท 0808.5/2660 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2553)  
  วิธีปฏิบัติในการขอรับบำเหน็จรายเดือนและบำเหน็จพิเศษรายเดือนลูกจ้างประจำ (มท 0808.5 / 391 ลง 23 กุมภาพันธ์  2553)  
  วิธีปฏิบัติในการขอรับบำเหน็จรายเดือนและบำเหน็จพิเศษรายเดือนลูกจ้างประจำ (มท 0808.5 / 392 ลง 23 กุมภาพันธ์  2553)  
  การหารือยำเหน็จดำรงชีพของข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่นเป็นเงินได้พึงประเมินประเภทที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้หรือไม่ (มท 0808.5 / 4265 ลง 10 พฤษภาคม 2553)  
  ซักซ้อมแนวทางการบันทึกข้อมูลโปรแกรมระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ที่ มท 0808.5/08 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2554)  
  หลัก เกณฑ์และวิธีการแสดงความประสงค์ขอใช้สิทธิรับบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จ บำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 และการรับเงินคืนและการจ่ายเงินส่วนเพิ่ม สำหรับผู้รับบำนาญส่วนท้องถิ่น  มท 0808.5/2270 ลง 11 ธันวาคม2557  
  การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ(ค่าเช่าบ้าน ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร การใช้รถยนต์ทางราชการ)  
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557)  (มท 0809.3/1312 ลงวันที่ 1  สิงหาคม2557)  
  สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านตามคำร้องของตนเอง( มท  0808.2/ ว 2744 ลงวันที่ 16 สิงหาคม  2547 )  
  สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านกรณีย้ายตามคำร้องขอของตนเอง ( มท 0808.2/ ว 3360 ลงวันที่ 7 ตุลาคม  2547)  
  หารือกรณีค้างชำระค่ารักษาพยาบาล(มท 0808.2/42523 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548)  
  แจ้งให้กำหนดมาตรการเพื่อควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(มท 0808.2/1930 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2551)  
  การติดตั้งและการเบิกจ่ายค่าใช้บริการเครื่องมือสื่อสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0808.4 / 1551 ลง 26 พฤษภาคม 2553)  
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
  พ.ร.บ.การสาธารณสุข  
  หารือเทศบัญญัติเรื่องน้ำดื่ม และน้ำแข็งอนามัย พ.ศ.2548( มท 0804.3/47471 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2549)  
  การตราเทศบัญญัติของเทศบาลตำบลไผ่กองดิน( มท 0804.3/58188 ลงวันที่ 12 กันยายน 2549)  
  หารือการจัดเก็บค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535(มท 0804.3/21914 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2552)  
  การเร่งรัดการพัฒนาตลาดตามกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551  (มท 0891.3 /ว 2028 ลง 5 ตุลาคม 2553)  
  หารือเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมของเทศบาลเมืองเชียงราย(มท 0804/ 4934 ลง 3 กรกฎาคม 2546  
  หารือการจัดเก็บขยะในชุมชน (มท 0804.3/1052 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554)    
  หารือการจัดทำร่างเทศบัญญัติ (มท 0804.3/2343 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2554)  
  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522  
  การรักษาพยาบาลและการป้องกันโรค  
  หารือการดำเนินโครงการแจกนมแจกไข่ให้กับหญิงตั้งครรภ์ของเทศบาลตำบลเมืองคง(มท 0804.3/ 16104 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2550)  
  การดำเนินการและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0891.3/ ว 2826 ลง 17 กันยายน 2553)  
  หารือเกี่ยวกับอำนาจและหน้าที่ของเทศบาลตำบลฝายกวาง(มท 0804.3/1862 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554)  
  การรักษาความสะอาดและขยะมูลฝอย  
  การรณรงค์สร้างจิตสำนึกประชาชนในการทิ้งขยะมูลฝอย (ด่วนที่สุด มท 0891.4/ 3579 ลง 20 ตุลาคม 2557)  
  สำนักการศึกษา  
  การบริหารงานบุคคลครูและบุคลากรการศึกษา  
  อัตราค่าตอบแทนบุคคลภายนอกเป็นรายชั่วโมง(ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/691 ลงวันที่ 27 มกราคม 2548)  
  การผ่อนผันคุณสมบัติของผู้ดูแลเด็กที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (มท 0893.4/ว 567  ลง 19 มีนาคม 2553)  
  การแต่งตั้งบุคลากรในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(มท 0893.4/61 ลงวันที่ 10 มกราคม 2551)  
  การกำหนดคุณสมบัติของผู้ดูแลเด็กที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) (ด่วนมาก   มท 0893.4/476 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2551)  
  การแต่งตั้งผู้ดูแลเด็กจากพนักงานจ้างทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ(มท 0893.4/846 ลงวันที่ 22 เมษายน 2551)  
  งานด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
   หารือการดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (มัสยิดบ้านท่าค่าย) ของเทศบาลตำบลเกาะยาว (มท 0804.3/3454 ลงวันที่ 18 เมษายน 2554)  
  หารือการก่อสร้างอาคารศาลหลักเมือง(มท 0804.3/22114 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552)  
  หารือเกี่ยวกับการตั้งงบประมาณเพื่อก่อสร้างศาลธรรมสังเวช วัดวังตะกู (เก่า) อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร(มท 0804.3/17132 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552)  
  การสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา  
  หารือการดำเนินโครงการสอนเสริมแก่เด็กนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายขององค์การบริหารส่วน จังหวัดลพบุรี ( มท  0804.3/1045 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์  2548 )  
  ขอหารือการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด กรณีที่ได้ลงนามในบันทึกความเช้าใจร่วม (MOU) ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตกับโรงเรียนต้นแบบ(ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/4155 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2548)  
  หารือการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา(มท 0808.2/6508 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2548)  
  การจัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนของสถานศึกษา(ด่วนมาก  มท 0893.2/801 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2551)  
  หารือเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของเทศบาลนครเชียงราย(มท 0804.3/1545 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2552)  
  ขอหารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม( มท 0804.3/1311 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553)  
  แนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง มท 0893.2/2420 ลง 29 ธันวาคม 2557  
   แจ้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเพิ่มรายวิชาหน้าที่พลเมือง เป็นรายวิชาเพิ่มเติมในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  มท 0893.2/2419 ลง 29 ธันวาคม2557  
  งานด้านสันทนาการและการกีฬา  
  หารือแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ฯ ในการอุดหนุนจัดตั้งกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาจังหวัดสุโขทัย(มท 0808.2/6377 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2548)  
  ซักซ้อมแนวทางการจัดฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(มท 0808.2/2461 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2551)  
  กองวิชาการและแผนงาน  
  งานจัดทำงบประมาณ  
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  
  การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2546 ของเทศบาลเมืองบ้านโป่ง(มท 0804/451 ลง 6 มีนาคม 2546)  
  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายเรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ. ศ. 2548( มท  0804.3/10667 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน  2547 )  
  ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2548 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ด่วนที่สุด มท  0808.2/ ว 2534 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม  2547 )   
  ซักซ้อมการตั้งงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น( ด่วนมาก มท  0808.2/ ว 1739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม  2547 )  
  ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(มท 0808.2/ว1762 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2548)  
  การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(มท 0808.2/ว2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548)  
  ขอหารือเกี่ยวกับการตั้งงบประมาณค่าจ้างออกแบบ(มท 0808.2/6336 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2548)  
  หารือการตั้งงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบล(มท 0808.2/6448 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2548)  
  หารือการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิ(มท 0808.2/6698 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2548)  
  ขอยกเว้นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(มท 0808.2/6699 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2548)  
  ขอหารือการตั้งงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล(มท 0808.2/6750 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2548)  
  ขอหารือการอุดหนุนงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(มท 0808.2/7553 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548)  
   หารือการโอนเงินงบประมาณเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นโครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงโค(มท 0808.2/10105 ลงวันที่ 19 กันยายน 2548)  
  หารือการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดทำเว็บไซต์(มท 0808.2/10106 ลงวันที่ 19 กันยายน 2548)  
  หารือการจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549)(มท 0808.2/10107 ลงวันที่ 19 กันยายน 2548)  
  การตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อกำจัดโรคเรื้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( มท  0808.2/ ว 487 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์  2548 )  
  ขอยกเว้นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2543(มท 0808.2/41789 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2548)  
  หารือแนวทางการดำเนินการประชุมสภาเทศบาล กรณีสภาเทศบาลมีมติไม่รับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี( มท 0804.3/20846 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2549)  
  ขอหารือการตั้งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน(มท 0808.2/24082 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2549)  
  ขอหารือการขอรับสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(มท 0808.2/20143 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2549)  
  หารือการตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพื่อชำระค่าปรับให้กรมขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี(มท 0808.2/42994 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2549)  
  หารือกรณีเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543(มท 0808.2/42985 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2549)  
  หารือการตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย(มท 0804.3/44688 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2549)  
  หารือการเสนอขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549( มท 0804.3/43820 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2549)  
  หารือการตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย( มท 0804.3/44688 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2549)  
   หารือการประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย( มท 0804.3/46018 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2549)  
  หารือการเสนอญัตติของสมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองคาย( มท 0804.3/54052 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2549)  
   หารือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการดำเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2548( มท 0804.3/54541 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2549)  
    หารือการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550(มท 0804.4/3583 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2550)  
  หารือการบังคับใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551(มท 0804.3/1966 ลงวันที่ 28 กันยายน 2550)  
  หารือกรณีสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์มีมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจำปีงบประม&