kolokcity.go.th :: ดูกระทู้ - สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนระบบประกันสุขภาพ
 คำถามถามบ่อยของกระดานข่าวคำถามถามบ่อยของกระดานข่าว   ค้นหาค้นหา   กลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มผู้ใช้งาน   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว   เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณเข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ   เข้าระบบเข้าระบบ 

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนระบบประกันสุขภาพ

 
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    kolokcity.go.th หน้ากระดานข่าวหลัก -> ข่าวประกาศ
ดูกระทู้ก่อนนี้ :: ดูกระทู้ถัดไป  
ผู้ส่ง ข้อความ
admin
มือใหม่
มือใหม่


เข้าร่วมเมื่อ:
ตอบ: 37

ตอบตอบ: 29/04/2009 10:45 pm    ชื่อกระทู้: สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนระบบประกันสุขภาพ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนระบบประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๒
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณาอนุมัติโครงการต่างๆ ดังนี้
๑.รับทราบรายงานสถานะการเงินของกองทุน ปัจจุบันกองทุนมีงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๒,๐๙๒,๘๖๒.๕๐ บาท ในเดือน มีนาคม ๒๕๕๒ ได้อนุมัติงบประมาณให้โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จัดทำโครงการ จัดงานวันผู้สูงอายุ จำนวน ๔๕,๐๐๐ บาท รายจ่ายอื่น ไม่มี
๒.รับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ตามคำสั่งเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ที่ ๒๖๗/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๒ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ๓ คณะ ดังนี้
๒.๑ คณะอนุกรรมการด้านเลขานุการ ประกอบด้วย
(๑). นายพินัย ศรีวิไล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็น ประธาน
(๒). นางตันจุรีย์ ไชยลาภ พยาบาลวิชาชีพ เป็น อนุกรรมการ
(๓). นายไซนัล นิรมาลกุล นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ เป็น อนุกรรมการ/เลขานุการ
๒.๒ คณะอนุกรรมการด้านการเงินและการบัญชี ประกอบด้วย
(๑).นายประทวน แก้วห่อทอง ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นประธานอนุกรรมการ
(๒).นางจุรี จันติ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เป็น อนุกรรมการ
(๓). นายภัทรวรรณ ดีเพชร์ นักวิชาการการเงินและบัญชี เป็น อนุกรรมการ/เลขานุการ
๒.๓ คณะอนุกรรมการด้านการติดตามประเมินผล ประกอบด้วย
(๑). นายอภิเชษฐ์ เจ๊ะอุมา รองนายกเทศมนตรี เป็น ประธานอนุกรรมการ
(๒).นายวิโรจน์ หนูเสน ผู้แทน อสม. เป็น อนุกรรมการ
(๓). น.ส.สมจิตร การเกษม ผู้แทนชุมชนสันติสุข เป็น อนุกรรมการ
(๔). นายอิสมาแอ ยูโซ๊ะ ผู้แทนชุมชนประปา เป็น อนุกรรมการ
(๕).นายศรัณย์ สุขเกษม รองปลัดเทศบาล เป็นอนุกรรมการ/เลขานุการ
๓.พิจารณาอนุมัติโครงการเพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯของหน่วยงาน ต่างๆ ดังนี้
๓.๑ อนุมัติโครงการเร่งรัดหยุดยั้งวัณโรค ของโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก งบประมาณ ๔๓,๒๘๐ บาท เพื่อดำเนินการหยุดยั้งวัณโรค โดยมีวิธีการของการดำเนินการคือ จัดอบรม ให้ความรู้แก่แกนนำและ อสม. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สัปดาห์รณรงค์ “วัณโรคโลก” และจัด อสม.หรือแกนนำออกเยี่ยมผู้ป่วย เพื่อให้กินยาต่อหน้า ให้ครบตามจำนวนที่กำหนด (DOT)
๓.๒ อนุมัติโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน เขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ของ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก งบประมาณ ๒๗๐,๐๐๐ บาท เพื่อดำเนินการ ฝึกอบรม อสม.ใหม่ ให้กับชุมชนต่างๆ เพื่อให้การดูแลสุขภาพของคนในชุมชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และการส่งเสริมกิจกรรมใน ศสมช. เช่น การจัดซื้อเครื่องตรวจเบาหวาน เครื่องวัดความดันระบบดิจิตอล ตู้ยา ให้กับ ศสมช. การออกตรวจเยี่ยมและประเมินงาน.ในชุมชน
๓.๓ อนุมัติโครงการอบรมส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยวิธีไมเก็กเพื่อสุขภาพ ของ ชมรมไทเก็กอำเภอสุไหงโก-ลก งบประมาณ ๖๕,๐๐๐ บาท เพื่อดำเนินการจ้างวิทยากรที่มีความรู้ ความชำนาญในการออกกำลังกายด้วยวิธีไทเก็ก มาทำการฝึกอบรมให้กับสมาชิกและผู้สนใจโดยทั่วไป ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒
๓.๔ อนุมัติโครงการประกวดเด็กไทยทำได้ในโรงเรียนส่งเสรมสุขภาพ ของ คปสอ.ม.สุไหงโก-ลก งบประมาณ ๑๑,๕๔๐ บาท เพื่อดำเนินการ ประกวดผลการดำเนินการตามโครงการเด็กไทยทำได้ในโรงเรียน ใน ๓ องค์ประกอบ คือ อาหารสะอาดปลอดภัย เด็กไทยฟันดี และสุขาน่าใช้
๓.๕ อนุมัติโครงการ ดูแลใส่ใจ ผู้ไปประกอบฮัจย์ ของ คปสอ.ม.สุไหงโก-ลก งบประมาณ ๑๘,๕๐๐ บาท เพื่อดำเนินการอบรมและชี้แจงแก่ผู้ประกอบการพิธีฮัจย์ อบรมให้ความรู้แก่ผู้ไปแสวงบุญ จัดประชุมและตรวจสุขภาพผู้ที่กลับจากการไปแสวงบุญ
๓.๖ อนุมัติโครงการครูอัตราจ้างเตรียมความพร้อมเด็กพิการในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ของโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก งบประมาณ ๖๗,๐๐๐ บาท เพื่อจ้างครู จำนวน ๒ คน ประจำที่ศูนย์ฟื้นฟูเด็กพิการของโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก
๓.๗ อนุมัติโครงการแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการแล่งเสริมสุขภาพในเด็ก ๐ – ๗๒ เดือน ของโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก งบประมาณ ๖๓,๓๙๐ บาท โดยดำเนินการรณรงค์เฝ้าระวังภาวะโภชนาการ ติดตามชั่งน้ำหนักเด็ก ๐ – ๗๒ เดือน แจกจ่ายอาหารเสริม(นม) ให้กับโกที่มีภาวะทุโภชนาการ จัดอบรมผู้ปกครอง และ อสม.
๓.๘ อนุมัติโครงการอบรมนวดเท้าเพื่อสุขภาพ ของโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก งบประมาณ ๘๓,๙๓๐ บาท เพื่อดำเนินการฝึกอบรมการนวดเท้าเพื่อสุขภาพให้กับ อสม.และผู้ที่สนใจทั่วไป
๓.๙ อนุมัติโครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขและอาหารปลอดภัย ของโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก งบประมาณ ๒๐,๙๐๐ บาท เพื่อดำเนินการฝึกอบรมเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ แก่ อสม. และอบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร
และไม่เห็นชอบกับโครงการที่เสนอรวม ๓ โครงการ คือ โครงการเสริมทักษะและพัฒนาองค์ความรู้แบบมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และอนามัยเจริญ โครงการเสียงตามสายกระจายข่าวสาธารณสุข ชุมชนเจริญสุข และโครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยดิเกฮูลู คู่วัฒนธรรมชุมชน ของชุมชนหลังล้อแม็กซ์
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
แสดงการตอบก่อนนี้:   
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    kolokcity.go.th หน้ากระดานข่าวหลัก -> ข่าวประกาศ ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

 
ไปยัง:  
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลบการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลงคะแนนในแบบสำรวจในกระดานนี้

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
kolokcity.go.th:: Home  :: Downloads  ::  Your Account  ::  Forums  ::themes design by websurin