kolokcity.go.th :: ดูกระทู้ - ประกาศราคากลาง ซ่อมรถ JCB หมายเลขทะเบียน ตค.248
 คำถามถามบ่อยของกระดานข่าวคำถามถามบ่อยของกระดานข่าว   ค้นหาค้นหา   กลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มผู้ใช้งาน   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว   เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณเข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ   เข้าระบบเข้าระบบ 

ประกาศราคากลาง ซ่อมรถ JCB หมายเลขทะเบียน ตค.248

 
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    kolokcity.go.th หน้ากระดานข่าวหลัก -> ข่าวประกาศ
ดูกระทู้ก่อนนี้ :: ดูกระทู้ถัดไป  
ผู้ส่ง ข้อความ
prkolok
มือใหม่
มือใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 18/02/2009
ตอบ: 498

ตอบตอบ: 18/08/2017 6:56 pm    ชื่อกระทู้: ประกาศราคากลาง ซ่อมรถ JCB หมายเลขทะเบียน ตค.248 ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ......จ้างซ่อมรถ JCB หมายเลขทะเบียน ตค.248 จำนวน 50 รายการ
โดยวิธีตกลงราคา...........
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ....สำนักงานเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก/กองช่าง...
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.............176,000.-...........บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ............................................................
เป็นเงิน..............-...........บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี).................บาท
ระบบเครื่องยนต์
1. น้ำมันเครื่อง ราคา 170 บาท/ลิตร
2. เปลี่ยนกรองเครื่อง ราคา 770 บาท/ตับ
3. กรองโซล่า ราคา 2,375 บาท/ตับ
4. เปลี่ยนกรองดักน้ำ ราคา 3,095 บาท/ตับ
5. เปลี่ยนกรองน้ำมันเกียร์ท็อก ราคา 1,823 บาท/ตับ

ระบบตัวถัง (ขุด-ตัก)
6. เปลี่ยนเหงือกบุ้งกี๋ ราคา 10,500 บาท/ชุด
7. ตัดเปลี่ยนเชื่อมเหงือกบุ้งกี๋ตัก ราคา 4,500 บาท/ชุด
8. เปลี่ยนใบมีดบุ้งกี๋ตัก ราคา 17,500 บาท/ชุด
9. เปลี่ยนน็อตจับบุ้งกี๋ตัก ราคา 225 บาท/ตัว
10. เปลี่ยนฟันบุ้งกี๋ขุดด้านข้าง ราคา 2,950 บาท/อัน
11. เปลี่ยนฟันบุ้งกี๋ขุดตรงกลาง ราคา 1,850 บาท/อัน
12. เปลี่ยนน็อตจับบุ้งกี๋ขุด ราคา 225 บาท/ตัว

ระบบขับเคลื่อนและหล่อลื่น
13. น้ำมันเกียร์ท็อก ราคา 220 บาท/ลิตร
14. จารบี ราคา 1,850 บาท/ถัง

ระบบสวิง (2กระบอก)
15. เปลี่ยนโอริงปากกระบอกไฮดรอลิค ซ้าย ขวา ราคา 150 บาท/เส้น
16. เปลี่ยนซีลกันน้ำมันปากกระบอกไฮดรอลิค ซ้าย ขวา
ราคา 1,150 บาท/ตัว
17. เปลี่ยนซีลลูกสูบกระบอกไฮดรอลิค ซ้าย ขวา ราคา 1,650 บาท/ตัว
18. เปลี่ยนเสื้อกระบอกไฮดรอลิคสวิงซ้าย+กลึงกระบอก ซ้าย ขวา
ราคา 9,000 บาท/กระบอก
19. เปลี่ยนยางปะเก็นรองบูชเพลาสลักขาลูกสูบ ซ้าย ขวา
ราคา 500 บาท/แผ่น
20. น้ำมันก๊าดล้างกระบอกไฮดรอลิค ราคา 80 บาท/ลิตร
21. น้ำมันไฮดรอลิคเบอร์ 10W ราคา 2,350 บาท/ถัง


ระบบยกบูม
22. เปลี่ยนซีลกันฝุ่นปากกระบอกไฮดรอลิค ราคา 850 บาท/ตัว
23. เปลี่ยนโอริงปากกระบอกไฮดรอลิค ราคา 160 บาท/ตัว
24. เปลี่ยนไฟเบอร์ปากกระบอกไฮดรอลิค ราคา 280 บาท/ชิ้น
25. เปลี่ยนซีลกันน้ำมันปากกระบอกไฮดรอลิค ราคา 1,250 บาท/ตัว
26. เปลี่ยนซีลลูกสูบกระบอกไฮดรอลิค ราคา 1,650 บาท/ตัว
27. เปลี่ยนไฟเบอร์รองลูกสูบไฮดรอลิค ราคา 280 บาท/ชิ้น

กระบอกขุด พับบูม
28. เปลี่ยนซัลกันฝุ่นปากกระบอกไฮดรอลิค ราคา 850 บาท/ตัว
29. เปลี่ยนโอริงปากกระบอกไฮดรอลิค ราคา 160 บาท/เส้น
30. เปลี่ยนซีลกันน้ำมันปากกระบอกไฮดรอลิค ราคา 1,250 บาท/ตัว
31. เปลี่ยนซีลลูกสูบกระบอกไฮดรอลิค ราคา 1,650 บาท/ตัว
32. เปลี่ยนโอริงลูกสูบกระบอกไฮดรอลิค ราคา 150 บาท/เส้น
33. เปลี่ยนไฟเบอร์ลูกสูบไฮโดรลิค ราคา 250 บาท/ชิ้น

กระบอกขุด บุ้งกี๋
34. เปลี่ยนซีลกันฝุ่นปากกระบอกไฮโดรลิค ราคา 750 บาท/ตัว
35. เปลี่ยนโอริงปากกระบอกไฮดรอลิค ราคา 120 บาท/เส้น
36. เปลี่ยนไฟเบอร์ปากกระบอกไฮดรอลิค ราคา 250 บาท/ชิ้น
37. เปลี่ยนซีลกันน้ำมันปากกระบอกไฮดรอลิค ราคา 1,150 บาท/ตัว
38. เปลี่ยนซีลลูกสูบกระบอกไฮดรอลิค ราคา 1,650 บาท/ตัว
39. กลึงลูกสูบกระบอกบุ้งกี๋ ราคา 2,800 บาท/อัน

กระบอกตัก
40. เปลี่ยนซีลกันฝุ่นปากกระบอกไฮดรอลิค ราคา 450 บาท/ตัว
41. เปลี่ยนโอริงปากกระบอกไฮโดรลิค ราคา 100 บาท/เส้น
42. เปลี่ยนซีลกันน้ำมันปากกระบอกไฮดรอลิค ราคา 950 บาท/ตัว
43. เปลี่ยนซีลลูกสูบกระบอกไฮดรอลิค ราคา 1,350 บาท/ตัว
44. เปลี่ยนโอริงลูกสูบกระบอกไฮดรอลิค ราคา 100 บาท/เส้น

ระบบคอนโทรล
45. ซีลแกนเพลาคอนโทรล ราคา 350 บาท/ตัว
46. โอริงแกนเพลาคอนโทรล ราคา 80 บาท/เส้น
47. ไฟเบอร์แกนเพลาคอนโทรล ราคา 150 บาท/ชิ้น

ระบบไฟ
48. ไฟท้าย ราคา 2,950 บาท/ชุด
ค่าแรง
49. ค่าแรงเปลี่ยนซีลกระบอกไฮดรอลิค+รวมถอดเข้าออก
ราคา 2,500 บาท/กระบอก
50. ค่าแรงซ่อมคอนโทรล ราคา 5,000 บาท/ลิตร
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ราคา 11,315 บาท

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
4.1 .....สืบจากห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.ที.จี.(สุไหงโก-ลก)...........
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
หมายเหตุ
แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ได้มาจากราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของทางราชการหรือได้มาจาก การสืบราคาหรืออื่นๆ

ผู้เสนอราคาและผู้ชนะการเสนอราคา https://goo.gl/11bfFf
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว เข้าชมเว็บไซต์
แสดงการตอบก่อนนี้:   
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    kolokcity.go.th หน้ากระดานข่าวหลัก -> ข่าวประกาศ ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

 
ไปยัง:  
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลบการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลงคะแนนในแบบสำรวจในกระดานนี้

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
kolokcity.go.th:: Home  :: Downloads  ::  Your Account  ::  Forums  ::themes design by websurin