kolokcity.go.th :: ดูกระทู้ - ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สิน 129 รายการ
 คำถามถามบ่อยของกระดานข่าวคำถามถามบ่อยของกระดานข่าว   ค้นหาค้นหา   กลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มผู้ใช้งาน   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว   เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณเข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ   เข้าระบบเข้าระบบ 

ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สิน 129 รายการ

 
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    kolokcity.go.th หน้ากระดานข่าวหลัก -> ข่าวประกาศ
ดูกระทู้ก่อนนี้ :: ดูกระทู้ถัดไป  
ผู้ส่ง ข้อความ
prkolok
มือใหม่
มือใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 18/02/2009
ตอบ: 498

ตอบตอบ: 24/08/2017 3:53 pm    ชื่อกระทู้: ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สิน 129 รายการ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ประกาศเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สิน จำนวน 129 รายการ
----------------------------------
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก มีความประสงค์จะขายทอดตลาดทรัพย์สิน จำนวน 129 รายการ
ตามรายละเอียดแนบท้าย

คณะกรรมการกำหนดราคาขั้นต่ำสุดไว้เป็นเงิน 55,585 บาท (ห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยแปดสิบ-ห้าบาทถ้วน)

๑. โดยมีรายละเอียดเงื่อนไขการขายทอดตลาด ดังนี้
(๑) ผู้มีสิทธิประมูลราคาจะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
(๒) ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา ให้เทศบาลเมือง สุไหงโก-ลก ณ วันยื่นประมูลราคาในครั้งนี้ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอื่นเป็นการขัดขวางการประมูลราคาอย่างเป็นธรรม ในการขายทอดตลาดครั้งนี้
(๓) การยื่นประมูลราคาขายทอดตลาดจะกระทำโดยวิธีประมูลราคาโดยวาจา โดยผู้ที่เข้าประมูลราคา จะต้องแจ้งความประสงค์และเข้าลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ ที่ได้จัดเตรียมไว้ ในวันประมูลราคา เวลา ๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. เมื่อพ้นกำหนดเวลา เทศบาลจะไม่รับลงทะเบียนการยื่นประมูลราคาโดยเด็ดขาด
๒. หลักฐานการยื่นลงทะเบียน
(๑) ในกรณีผู้ประมูลราคาเป็นนิติบุคคล อย่างน้อยต้องมีเอกสารสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้ประมูลราคาเป็นบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล อย่างน้อย ต้องมีเอกสาร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ประมูล/ผู้เป็นหุ้นส่วน สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาทะเบียนพาณิชย์ สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
(๓) สำเนาเอกสารที่ได้ยื่นข้างต้นให้ถือเป็นเอกสารหลักฐานของทางราชการ ผู้ประมูลราคารายใดจะขอคืนมิได้และหากคณะกรรมการประมูลราคา มีความประสงค์ขอดูต้นฉบับตัวจริงของเอกสารดังกล่าว ผู้ประมูลราคาจะต้องยื่นแสดงให้คณะกรรมการตรวจสอบได้

กำหนดดูทรัพย์สินที่จะทำการขายทอดตลาดในระหว่างวันที่.....25 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่....5 กันยายน.............2560 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๓๖๑-๒๓๙๕ ในวันและเวลาราชการ

/กำหนด...


-๒-

กำหนดขายทอดตลาด ในวันที่.....6 กันยายน......2560 เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
๓. การยื่นประมูลราคา
(๑) คำเสนอยื่นประมูลราคาจะต้องไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ราคาที่เสนอจะต้องยืนราคา ไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับแต่วันยื่นประมูลราคา และจะถอนการประมูลราคามิได้
(๒) ผู้ประมูลราคาได้จะต้องชำระเงินค่าสิ่งของทันทีที่การขายทอดตลาดสำเร็จบริบูรณ์จึงจะนำสิ่งของที่ประมูลซื้อได้ออกไปจากที่เก็บของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ถ้าเกินกำหนดดังกล่าว เทศบาลจะถือว่าผู้ประมูลสละสิทธิ์ และจะทำการเปิดประมูลราคาขายทอดตลาดให้กับผู้ประมูลรายใหม่ต่อไป แต่ทั้งนี้ หากเทศบาลต้องเสียหายอันเนื่องมาจากผู้ประมูลราคาได้ ไม่ปฏิบัติตามประกาศข้อหนึ่งข้อใดก็ตาม เทศบาลจะเรียกร้องค่าเสียหายหากอันพึงมีเกิดขึ้นต่อไป
(๓) การชำระเงินจะชำระด้วยเงินสดหรือเช็คที่ธนาคารในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก รับรองว่าพร้อมที่จะจ่ายเงินสดได้ทันที ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ใช้เช็คนั้นชำระหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วัน ทำการ ก็ได้ คณะกรรมการจะออกใบเสร็จรับเงินให้ไว้เป็นหลักฐาน
(๔) เมื่อได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ผู้ประมูลซื้อได้ต้องขนสิ่งของที่ซื้อนั้นออกจากบริเวณที่เก็บของเทศบาลภายใน ๓๐ วัน หากพ้นกำหนดแล้วเทศบาลขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับผิดชอบสิ่งของที่ผู้ประมูลซื้อไว้
(๕) เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะขายหรือยกเลิกการขายทอดตลาดนี้ เสียก็ได้ ถ้าเห็นว่าราคาสูงสุดที่ผู้ประมูลราคาเสนอให้นั้นยังไม่เป็นที่พอใจ ในกรณีเช่นนี้ผู้เข้าประมูลสู้ราคา จะเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕60


( นางสุชาดา พันธ์นรา )
นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก

ประกาศขายทอดตลาดและรายละเอียด https://goo.gl/yKYc25
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว เข้าชมเว็บไซต์
แสดงการตอบก่อนนี้:   
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    kolokcity.go.th หน้ากระดานข่าวหลัก -> ข่าวประกาศ ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

 
ไปยัง:  
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลบการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลงคะแนนในแบบสำรวจในกระดานนี้

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
kolokcity.go.th:: Home  :: Downloads  ::  Your Account  ::  Forums  ::themes design by websurin