kolokcity.go.th :: ดูกระทู้ - ประกาศราคากลางก่อสร้างและปรับปรุงถนนวรคามินทร์
 คำถามถามบ่อยของกระดานข่าวคำถามถามบ่อยของกระดานข่าว   ค้นหาค้นหา   กลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มผู้ใช้งาน   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว   เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณเข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ   เข้าระบบเข้าระบบ 

ประกาศราคากลางก่อสร้างและปรับปรุงถนนวรคามินทร์

 
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    kolokcity.go.th หน้ากระดานข่าวหลัก -> ข่าวประกาศ
ดูกระทู้ก่อนนี้ :: ดูกระทู้ถัดไป  
ผู้ส่ง ข้อความ
prkolok
มือใหม่
มือใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 18/02/2009
ตอบ: 536

ตอบตอบ: 19/07/2018 2:16 pm    ชื่อกระทู้: ประกาศราคากลางก่อสร้างและปรับปรุงถนนวรคามินทร์ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
๑. ชื่อโครงการ…...จ้างก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. ถนนวรคามินทร์ โดยวิธีคัดเลือก
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ....สำนักงานเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก/กองช่าง....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.............๘๓๖,๐๐๐.-............บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป .......ผิวจราจรกว้าง ๔.๕๐-๖.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาวรวม
๑๕๙.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๑๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อม
ปรับปรุงฝาคูเดิม ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาล
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่....๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑....เป็นเงิน..........๘๓๖,๐๐๐.-........บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง.......................................................................
๕.๑ ......ปร.๔, ปร.๕, ปร.๖..................................................................
๕.๒ ......รก.๕, รก.๖..................................................................
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๑. นายสมพร ติ้นหนู รองปลัดเทศบาล ประธานกรรมการ
๒. นายไพรัตน์ คงหมั่น ผอ.กองช่าง กรรมการ
๓. นายเหม กิตติชัย นายช่างโยธาอาวุโส กรรมการ

หมายเหตุ
๑. วงเงินงบประมาณ หมายถึง เงินที่หน่วยงานของรัฐได้รับและหรือมีเพื่อใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
๒. บัญชีประมาณการราคากลางงานก่อสร้าง (ตามข้อ ๕) ให้เลือกใช้ ดังนี้
๕.๑ หมายถึงแบบ ปร. ๔ แบบ ปร. ๕ และแบบ ปร.๖
๕.๒ แบบงานก่อสร้างชลประทาน หมายถึง แบบสรุปราคากลางก่อสร้างชลประทาน
๕.๓ แบบงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม หมายถึง แบบประเมินราคางานก่อสร้างทางสะพานและท่อเหลี่ยม
๕.๔ แบบกรณีอื่นๆ (หมายถึง แบบประมาณการราคากลางอื่นๆ ที่ไม่ใช่ข้อ ๕.๑ หรือ ๕.๒ หรือ ๕.๓)

ขอบเขตของงาน https://goo.gl/PQebSk
ผู้ชนะการเสนอราคา https://goo.gl/uY1JN9
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว เข้าชมเว็บไซต์
แสดงการตอบก่อนนี้:   
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    kolokcity.go.th หน้ากระดานข่าวหลัก -> ข่าวประกาศ ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

 
ไปยัง:  
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลบการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลงคะแนนในแบบสำรวจในกระดานนี้

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
kolokcity.go.th:: Home  :: Downloads  ::  Your Account  ::  Forums  ::themes design by websurin