_PRINT 
logo.gif

ข่าว : โครงการการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด
โครงการการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด
นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก พร้อมแขกผู้มีเกียรติและคณะร่วมพิธีเปิด โครงการการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด ณ ห้องประชุมบุษราคัม โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านทรายทอง)
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 57 นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก พร้อมแขกผู้มีเกียรติและคณะร่วมพิธีเปิด โครงการการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด ณ ห้องประชุมบุษราคัม โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านทรายทอง) โดยมีรองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 4 ให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. สร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่นักเรียนในสถานศึกษาไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกประเภท 2. เฝ้าระวังให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยงได้รับความรู้ ความเข้าใจในการดูแลและป้องกันตนเองจากสื่อ สิ่งเร้าชักจูงที่ไม่ดีต่างๆ 3. สร้างความตระหนักถึงพิษภัยและปัญหาของยาเสพติดที่ทำลายตนเองครอบครัวและชุมชน 4. ส่งเสริมนักเรียนในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่สำคัญต่างๆหรือการทำกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ 5. ส่งเสริมนักเรียนให้มีทัศนคติที่ดีในการดำรงชีพคิดและตัดสินใจอย่างมีเหตุผลและเดินไปในทางที่ถูกต้องและควรปฎิบัติ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการประสานความร่วมมืออย่างดีจากหลายหน่วยงานเช่น สถานีตำรวจภูธรสุไหงโก-ลก โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 2 สำนักการศึกษาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก โดยมีนักเรียนที่ร่วมเข้ารับการอบรม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวนทั้งสิ้น 170 คน หลังทำพิธีเปิด นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรี พร้อมคณะและแขกผู้มีเกียรติร่วมแจกประเป่าผ้าโครงการการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

ข่าวโดย : sujukung
อ่าน 268 ครั้ง
วันที่ 23 มิถุนายน 2557
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 01:13:39:AM