_PRINT 
logo.gif

ข่าว : โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ
โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ
นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก เป็นประธานเปิดโครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข
เวลา 10.00 น.วันที่ 15สิงหาคม 2562 ที่ห้องประชุมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก เป็นประธานเปิดโครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายพิทักษ์ศิษย์ พานิชธนาคมผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ว่าที่ร้อยโทประวิตร จินตประสารท ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสุไหงโก-ลก อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม. และผู้ดูแลผู้สูงอายุ จำนวน20 คนเข้าร่วมในพิธีเปิดครั้งนี้ ด้วยปัจจุบันผู้สูงอายุที่ติดบ้าน และติดเตียงเป็นปัญหาใหญ่ เนื่องจากความเสื่อมสภาพของร่างกายและจากโรคภัยไข้เจ็บที่ทำให้เกิดปัญหา ด้านการมองเห็น การได้ยิน ภาวะอัมพฤกษ์หรืออัมพาต และอุบัติเหตุต่างๆ โดยให้ความสำคัญกับการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว โดยได้เริ่มให้บริการและความช่วยเหลือผู้สูงอายุในรูปแบบต่างๆเพื่อช่วยเหลือครอบครัวที่ต้องแบกรับภาระในการดูแลผู้สูงอายุการดูแลรักษาเช่นการป้องกันและรักษาพยาบาล โดยสมาชิกในครอบครัว ให้ความรู้เกี่ยวกับอาหาร ส่งเสริมการดูแลสุขภาพร่างกาย และจิตใจ แนะนำให้ผู้สูงอายุได้มีการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับสภาพร่างกายอันเป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุต่อไป ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญเรื่องการดูแลสุขภาพและอนามัยของผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง จึงดำเนินการจัดโครงการความร่วมมือการผลิตดูแลผู้สูงอายุระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุขโดยบูรณาการการทำงานร่วมกับโรงพยาบาลและสาธารณสุข โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจมีทัศนคติที่ดีในการที่จะดูแลครอบครัวและชุมชนและผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้และสามารถดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

ข่าวโดย : suju
อ่าน 38 ครั้ง
วันที่ 14 พฤษภาคม 2563
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 01:51:49:AM