hit counter

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

 

มาตรฐานการก่อสร้างถนนและทางเดินและทางเท้า

 

 

มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะ

 

 

มาตรฐานสถานีขนส่งทางบก

 

 

มาตรฐานการป้องกันและระงับอัคคีภัย

 

 

มาตรฐานการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

 

 

มาตรฐานการควบคุมอาคาร

 

 

มาตรฐานการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 

 

มาตรฐานของการส่งเสริมการท่องเที่ยว

 

 

มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

 

มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะ

 

 

มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์

 

 

มาตรฐานการจัดการศึกษาของเทศบาล

 

 

มาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภค

 

 

มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม