หมายเลขโทรศัพท์ในสำนักงานเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

 
  หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์  
  ห้องทำงานนายกเทศมนตรี 073-611004  
  ห้องทำงานรองนายกเทศมนตรี(นายสมโภชน์ เจนพาณิชยพงศ์) 073-614006  
  ห้องทำงานรองนายกเทศมนตรี(นายอภิเชษฐ์ เจ๊ะอุมา) 073-614004  
  ห้องทำงานรองนายกเทศมนตรี(นายอาบูบากา สมัยบารมี)    
  ห้องทำงานปลัดเทศบาล 073-611077  
  ห้องทำงานรองปลัดเทศบาล(นายศรัณย์ สุขเกษม) 073-612788  
  ห้องทำงานรองปลัดเทศบาล(นายสมพร ติ้นหนู) 073-615273  
  สำนักปลัดเทศบาล (งานธุรการ,งานส่งเสริมการท่องเที่ยว,บุคลากร) 073-614005  
  สำนักปลัดเทศบาล Fax 073-614005  
  สถานีดับเพลิง (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 073-611007  
  งานทะเบียนราษฎร (งานทะเบียนราษฎร ,งานบัตรประจำตัวประชาชน) 073-612398  
  กองวิชาการและแผนงาน (งานนโยบายและแผน,งานงบประมาณ,งานนิติการ) 073-615295  
  กองวิชาการและแผนงาน(งานประชาสัมพันธ์) 073-611006  
  กองคลัง 073-612394  
  กองคลัง(งานจัดเก็บรายได้) 073-613197  
  กองคลัง(ฝ่ายพัสดุ) 073-612395  
  กองการศึกษา (ผู้อำนวยการกอง) 073-611501  
  กองการศึกษา 073-612396  
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 073-618518  
  โรงเรียนเทศบาล ๑ 073-611042,613206  
  โรงเรียนเทศบาล 073-647189,613440  
  โรงเรียนเทศบาล ๓ 073-611246,613653  
  โรงเรียนเทศบาล ๔ 073-611061,613674  
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 073-612397,614109  
  ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 073-615290  
  กองช่าง 073-612393  
  กองสวัสดิการสังคม 073-611682  
  สถานธนานุบาลเทศบาล 073-611211