งบแสดงฐานะทางการเงิน

                                        งบแสดงฐานะทางการเงิน เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

 

ปิดประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 คลิกดูรายละเอียด
- ปิดประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 คลิกดูรายละเอียด
- ปิดประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 คลิกดูรายละเอียด
- ปิดประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 คลิกดูรายละเอียด
- ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2565 คลิกดูรายละเอียด
- ปิดประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2565 คลิกดูรายละเอียด
- ปิดประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 คลิกดูรายละเอียด
- ปิดประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 คลิกดูรายละเอียด
- ปิดประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 คลิกดูรายละเอียด
- ปิดประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 คลิกดูรายละเอียด
- ปิดประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 คลิกดูรายละเอียด
- ปิดประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 คลิกดูรายละเอียด
- ปิดประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 คลิกดูรายละเอียด
-
ปิดประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 คลิกดูรายละเอียด
- ปิดประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก คลิกดูรายละเอียด
- รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ ประจำเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก คลิกดูรายละเอียด 
- รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ ประจำเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก คลิกดูรายละเอียด
- งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ คลิกดูรายละเอียด