Previous Next

การประชุมสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี2564

 

ประกาศ

 
-เปิดประมูลให้เช่าพื้นที่ภายในอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก (ชั้น 1) คลิกดูรายละเอียด
-ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ  สิ่งปลูกสร้างพ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) คลิกดูรายละเอียด
-พระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2566 คลิกดูรายละเอียด
-เปิดประมูลให้เช่าพื้นที่ภายในอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก (ชั้น 1) คลิกดูรายละเอียด
-ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก คลิกดูรายละเอียด
-ประกาศ บัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ คลิกดูรายละเอียด
-การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
ประจำปี พ.ศ. 2566 เป็นการทั่วไป ออกไปอีก 2 เดือน คลิกดูรายละเอียด
-ประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2566 คลิกดูรายละเอียด
-ประกาศ เรื่องขอความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก คลิกดูรายละเอียด
-ประกาศเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก เรื่องแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 คลิกดูรายละเอียด
-ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งจำนวน 5 ประเภท  คลิกดูรายละเอียด
-เปิดประมูลให้เช่าพื้นที่ภายในอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก (ชั้น 1) คลิกดูรายละเอียด
-ประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น และร่างข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไก การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.... คลิกดูรายละเอียด
-ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม) คลิกดูรายละเอียด
-การลดค่าเช่าตลาดต่างๆ และพื้นที่ให้เช่าที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก คลิกดูรายละเอียด
-กำหนดหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนและค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก คลิกดูรายละเอียด
-หลักเกณฑ์และเงื่อนไขติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ คลิกดูรายละเอียด
-หลักเกณฑ์การโฆษณาในที่สาธารณะ คลิกดูรายละเอียด
-กรมอุตสาหกรรมและการเหมืองแร่ ดำเนินการจัดทำ (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570 คลิกดูรายละเอียด
-รายงานผลการดำเนินมาตรการประหยัดพลังงานของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก รอบ 12 เดือน (กันยายน 2563-สิงหาคม 2564) คลิกดูรายละเอียด
-ผลการคัดเลือกพนักงานเทศบาล​ พนักงานครูเทศบาล​ ลูกจ้างประจำหรือพนักงานจ้างดีเด่น​ ประจำปี​ 2565 คลิกดูรายละเอียด
-เปิดประมูลให้เช่าพื้นที่ภายในอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก คลิกดูรายละเอียด
-ประกาศเทศบาล​ เรื่อง​ ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น​ ครั้งที่1​ ประจำปีงบประมาณ​ 2565 คลิกดูรายละเอียด
-นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) คลิกดูรายละเอียด
-ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 สำหรับปีภาษี พ.ศ. 2565 คลิกดูรายละเอียด
-ประกาศขยายเวลาการเก็บค่าเช่าให้กับผู้เช่าพื้นที่ภายใต้การดู แลของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) คลิกดูรายละเอียด
-ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ประชาสัมพันธ์พระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นประโยชน์ของประชาชนผู้มีหน้าที่ชำระภาษีให้แก่เทศบาลฯ รายละเอียดตามเอกสารแนบ คลิกดูรายละเอียด
-ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ออกประกาศเรื่อง การจัดเก็บค่าเช่าทรัพย์สินของเทศบาลฯและจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก คลิกดูรายละเอียด
-กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือประชาชนทำ แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้พัฒนา ส่งเสริม และปรับปรุงบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป คลิ๊กลิ้งค์เพื่อทำแบบประเมิน
-แผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 งานผลประโยชน์ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง คลิกดูรายละเอียด
-การจำหน่ายอาหาร  บริเวณพื้นที่ฟุตบาทรอบศูนย์อาหารเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก (Food center) และบริเวณด้านหน้าตลาดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก (ตลาดรถไฟ) (ครั้งที่ 2) คลิกดูรายละเอียด
-ประกาศเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก​ เรื่องโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของสำนัก​ กอง​ หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออื่น คลิกดูรายละเอียด
ประกาศเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก เรื่อง   การจำหน่ายอาหาร  บริเวณพื้นที่ฟุตบาทรอบศูนย์อาหารเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก (Food center) และบริเวณด้านหน้าตลาดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก (ตลาดรถไฟ) คลิกดูรายละเอียด
- ประกาศ คำสั่งจังหวัดนราธิวาสที่ 2681/2564 เรื่อง ปิดสถานที่ซึ่งเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) ฉบับที่ 7 มีผลบังคับใช้เมื่อ 23 พฤษภาคม 2564 คลิกดูรายละเอียด
- แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก คลิกดูรายละเอียด
- แจ้งรายนามประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี คลิกดูรายละเอียด