การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2567

ข้อมูลพื้นฐาน

   1.โครงสร้าง

   2.ข้อมูลผู้บริหาร

   3.อำนาจหน้าที่

   4.ข้อมูลการติดต่อ

 

การประชาสัมพันธ์

   5.ข่าวประชาสัมพันธ์

 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

   6.Q & A

 

แผนการดำเนินงานและงบประมาณ

   7.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

   8.แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

   9.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

   10.คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

   11.คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

   12.ข้อมูลสถิติการให้บริการ

   13.E-Service

 

การจัดซื้อจัดจ้าง

    14.รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

    15.ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดทำพัสดุ

    16.ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

    17.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 

 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

   18.แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

   19.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

   20.ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

   21.การขับเคลื่อนจริยธรรม

 

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

   22.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

   23.ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

   24.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

   25.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

นโยบาย No Gift Policy

   26.ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

   27.การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

   28.รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

   29.รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

  30.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

  31.รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

 

แผนป้องกันการทุจริต

   32.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

   33.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

  

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายใจหน่วยงาน

   34.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

   35.รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน