การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ข้อมูลพื้นฐาน

   1.โครงสร้าง

   2.ข้อมูลผู้บริหาร

   3.อำนาจหน้าที่

   4.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

   5.ข้อมูลการติดต่อ

   6.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

   7.ข่าวประชาสัมพันธ์

   8.Q & A

   9.Social Network

 

การบริหารงาน

   10.นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

   11.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

   12.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

   13.คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน

   14.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

   15.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

   16.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

   17.E-Service

 

การบริหารเงินงบประมาณ

   18.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

   19.รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีรอบ 6 เดือน

   20.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

   21.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

   22.ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

   23.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

   24.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

   25.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

   26.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

   27.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

   28.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 

การส่งเสริมความโปร่งใส

   29.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

   30.ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

   31.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

   32.ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

   33.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

   34.นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

   35.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

   36.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

   37.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

   38.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม

   39.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

   40.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

   41.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 

มาตราการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

   42.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

   43.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

       

 

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
25 ถนนทรายทอง2 ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 96120
โทรศัพทร์ 0-7361-1006

Email : saraban-kolokcity@lgo.mail.go.th

   

         

 

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
25 ถนนทรายทอง2 ตำบลสุไหงโก-ลก
อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 96120
โทร 0-7361-1006

Email : saraban-kolokcity@lgo.mail.go.th

       

Copyright 2020 All rights reserved.

Publish modules to the "offcanvs" position.