ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

                                                                           ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

  • รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566 คลิกดูรายละเอียด
  • รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 1 (ระหว่างเดือนตุลาคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2565) คลิกดูรายละเอียด
  • รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 คลิกดูรายละเอียด
  • รายงานการติดตามและประเมินผล การดําเนินงานประจําปีงบประมาณ 2564 คลิกดูรายละเอียด
  • รายงานการติดตามและประเมินผล การดําเนินงานประจําปีงบประมาณ 2563 คลิกดูรายละเอียด
  • รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 2 (ระหว่างเดือนมกราคมถึงมีนาคม พ.ศ. 2563) คลิกดูรายละเอียด
  • รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 1 (ระหว่างเดือนตุลาคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2562) คลิกดูรายละเอียด
  • รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2562 คลิกดูรายละเอียด
  • ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2561 คลิกดูรายละเอียด
  • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561 คลิกดูรายละเอียด